PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Neckermann znika z rynku

  • Autor: PAP
  • 28 wrz 2012 08:31

Dom sprze­da­ży wy­sył­ko­wej Nec­ker­mann, firma z ponad 60-let­nią tra­dy­cją, prze­sta­je ist­nieć. W czwar­tek tym­cza­so­wy za­rząd­ca upa­dło­ścio­wy po­in­for­mo­wał, że wy­co­fał się ostat­ni in­te­re­sant, roz­wa­ża­ją­cy kupno czę­ści Nec­ker­man­na.

REKLAMA

30 wrze­śnia, po 62 la­tach, Nec­ker­mann prze­sta­nie ist­nieć. Za­ło­żo­na przez Jo­se­fa Nec­ker­man­na firma po­dzie­li los upa­dłe­go przed trze­ma laty domu sprze­da­ży wy­sył­ko­wej Qu­el­le.

Agen­cja dpa zwra­ca uwagę, że więk­szość z 2 tys. osób, za­trud­nia­nych w Niem­czech przez Nec­ker­man­na, bę­dzie od przy­szłe­go ty­go­dnia bez pracy. Tylko nie­wiel­ka grupa pra­cow­ni­ków w sie­dzi­bie Nec­ker­man­na we Frank­fur­cie nad Menem bę­dzie jesz­cze przez pe­wien czas zaj­mo­wać się li­kwi­da­cją firmy. Au­striac­ka filia Nec­ker­man­na jest przed­mio­tem osob­ne­go po­stę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go.

Zda­niem eks­per­tów, któ­rych opi­nie przy­ta­cza dpa, Nec­ker­mann z jego kla­sycz­nym mo­de­lem sprze­da­ży wy­sył­ko­wej nie po­tra­fił się od­na­leźć w cza­sach han­dlu in­ter­ne­to­we­go. Licz­ne zmia­ny struk­tu­ry wła­ści­ciel­skiej i kie­row­nic­twa unie­moż­li­wia­ły za­pla­no­wa­nie i zre­ali­zo­wa­nie waż­nych in­we­sty­cji w dzie­dzi­nie tech­no­lo­gii in­for­ma­tycz­nych.

Osta­tecz­nie udało się ura­to­wać tylko filię "Happy Size", wy­spe­cja­li­zo­wa­ną w odzie­ży du­żych roz­mia­rów i za­trud­nia­ją­cą 80 osób. Kupił ją dom sprze­da­ży wy­sył­ko­wej Klin­gel.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

PARTNERZY SERWISU Partner serwisu - Arrowhead Partner serwisu - EPP Partner serwisu - Galeria WISŁA Partner serwisu - IMMOCHAN Partner serwisu - METROPROPERTIES

PRIME PROPERTY PRIZE 2017

Do końca głosowania zostało


REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA