PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl
partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl
partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Neckermann znika z rynku

  • Autor: PAP
  • 28 wrz 2012 08:31

Dom sprze­da­ży wy­sył­ko­wej Nec­ker­mann, firma z ponad 60-let­nią tra­dy­cją, prze­sta­je ist­nieć. W czwar­tek tym­cza­so­wy za­rząd­ca upa­dło­ścio­wy po­in­for­mo­wał, że wy­co­fał się ostat­ni in­te­re­sant, roz­wa­ża­ją­cy kupno czę­ści Nec­ker­man­na.

REKLAMA

30 wrze­śnia, po 62 la­tach, Nec­ker­mann prze­sta­nie ist­nieć. Za­ło­żo­na przez Jo­se­fa Nec­ker­man­na firma po­dzie­li los upa­dłe­go przed trze­ma laty domu sprze­da­ży wy­sył­ko­wej Qu­el­le.

Agen­cja dpa zwra­ca uwagę, że więk­szość z 2 tys. osób, za­trud­nia­nych w Niem­czech przez Nec­ker­man­na, bę­dzie od przy­szłe­go ty­go­dnia bez pracy. Tylko nie­wiel­ka grupa pra­cow­ni­ków w sie­dzi­bie Nec­ker­man­na we Frank­fur­cie nad Menem bę­dzie jesz­cze przez pe­wien czas zaj­mo­wać się li­kwi­da­cją firmy. Au­striac­ka filia Nec­ker­man­na jest przed­mio­tem osob­ne­go po­stę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go.

Zda­niem eks­per­tów, któ­rych opi­nie przy­ta­cza dpa, Nec­ker­mann z jego kla­sycz­nym mo­de­lem sprze­da­ży wy­sył­ko­wej nie po­tra­fił się od­na­leźć w cza­sach han­dlu in­ter­ne­to­we­go. Licz­ne zmia­ny struk­tu­ry wła­ści­ciel­skiej i kie­row­nic­twa unie­moż­li­wia­ły za­pla­no­wa­nie i zre­ali­zo­wa­nie waż­nych in­we­sty­cji w dzie­dzi­nie tech­no­lo­gii in­for­ma­tycz­nych.

Osta­tecz­nie udało się ura­to­wać tylko filię "Happy Size", wy­spe­cja­li­zo­wa­ną w odzie­ży du­żych roz­mia­rów i za­trud­nia­ją­cą 80 osób. Kupił ją dom sprze­da­ży wy­sył­ko­wej Klin­gel.


REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA