PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Stowarzyszenie "Stop Wyzyskowi" chce pomóc b. pracownikom Bomi na Warmii i Mazurach

  • Autor: PAP
  • 17 wrz 2012 08:15

Sto­wa­rzy­sze­nie "Stop Wy­zy­sko­wi" chce pomóc zwal­nia­nym pra­cow­ni­kom skle­pów spół­ki Bomi na War­mii i Ma­zu­rach i przy­go­to­wu­je dla nich pozew zbio­ro­wy o wy­pła­tę wy­na­gro­dzeń i od­praw. W re­gio­nie po za­mknię­ciu skle­pów bez pracy zo­sta­nie ponad 700 pra­cow­ni­ków.

REKLAMA

Na po­cząt­ku sierp­nia sąd Re­jo­no­wy Gdańsk-Pół­noc za­twier­dził wnio­sek Bomi o ogło­sze­nie upa­dło­ści ukła­do­wej, który za­rząd zło­żył do sądu 10 lipca. Jako powód spół­ka po­da­wa­ła wy­po­wie­dze­nie kre­dy­tów przez Pekao, PKO BP i BRE Bank. Pre­zes Bomi Wi­told Je­sio­now­ski in­for­mo­wał, że spół­ka we wnio­sku o upa­dłość zgło­si­ła wie­rzy­tel­no­ści o war­to­ści ok. 220 mln zł. W po­ło­wie lipca sąd za­bez­pie­czył ma­ją­tek Bomi po­przez usta­no­wie­nie tym­cza­so­we­go nad­zor­cy są­do­we­go.

W po­nie­dzia­łek w Olsz­ty­nie od­bę­dzie się spo­tka­nie przed­sta­wi­cie­li Sto­wa­rzy­sze­nia "Stop Wy­zy­sko­wi" ze zwol­nio­ny­mi pra­cow­ni­ka­mi skle­pów Rast, dzia­ła­ją­cych w sieci han­dlo­wej Bomi.

"Przy­go­to­wu­je­my pozew zbio­ro­wy do sądu pracy, cho­dzi o za­bez­pie­cze­nie ma­jąt­ku sieci na przy­słu­gu­ją­ce zwal­nia­nym pra­cow­ni­kom rosz­cze­nia - na­leż­ne wy­na­gro­dze­nia i od­pra­wy"- po­wie­dział mec. Lech Obara.

Wy­ja­śnił, że "Bomi na razie jest w upa­dło­ści ukła­do­wej, ale ta może w każ­dym mo­men­cie za­mie­nić się w li­kwi­da­cyj­ną". "To ozna­czać może, że na­leż­nych świad­czeń byli pra­cow­ni­cy nigdy nie otrzy­ma­ją. Wszyst­ko za­le­ży od tego, jaki ma­ją­tek znaj­du­je się w masie upa­dło­ścio­wej Bomi"- pod­kre­ślił.

Dodał, że "nie wia­do­mo czy ma­jąt­ku wy­star­czy je­dy­nie na syn­dy­ka upa­dło­ści czy rów­nież na ZUS, po­dat­ki i wy­na­gro­dze­nia pra­cow­ni­cze". "Naj­wyż­szy czas, aby z ma­jąt­ku spół­ki już dzi­siaj ścią­gnąć na­leż­ne pra­cow­ni­kom świad­cze­nia"- pod­kre­ślił Obara.

Sto­wa­rzy­sze­nie "Stop Wy­zy­sko­wi" kilka lat temu włą­czy­ło się w po­stę­po­wa­nia są­do­we wy­to­czo­ne wła­ści­cie­lo­wi sieci skle­pów Bie­dron­ka przez pra­cow­ni­ków żą­da­ją­cych za­lę­głych wy­na­gro­dzeń.

Za­rząd Bomi nie po­da­je, ilu pra­cow­ni­ków w całej Pol­sce stra­ci pracę. Za­pew­nia na­to­miast, że ist­nie­je re­al­na szan­sa na kon­ty­nu­owa­nie przez Bomi dzia­łal­no­ści po­przez prze­kształ­ce­nie obec­ne­go mo­de­lu biz­ne­so­we­go na model fran­czy­zo­wy.

  • 1
  • 2

PARTNERZY SERWISU Partner serwisu - Arrowhead Partner serwisu - EPP Partner serwisu - Galeria WISŁA Partner serwisu - IMMOCHAN Partner serwisu - METROPROPERTIES

PRIME PROPERTY PRIZE 2017

Do końca głosowania zostało


REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA