PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Czarny Dunajec z możliwością prowadzenia uzdrowiska

  • Autor: Onet.pl
  • 13 sty 2015 10:22

Gmina Czar­ny Du­na­jec uzy­ska­ła de­cy­zję Mi­ni­stra Zdro­wia po­twier­dza­ją­cą moż­li­wość pro­wa­dze­nia lecz­nic­twa uzdro­wi­sko­we­go. Na te­re­nie gminy wy­stę­pu­ją bo­ga­te złoża lecz­ni­czej bo­ro­wi­ny - informuje Onet.pl.

REKLAMA

Wła­dze Czar­ne­go Du­naj­ca liczą na to, że w ciągu kilku naj­bliż­szych mie­się­cy ukaże się roz­po­rzą­dze­nia Rady Mi­ni­strów w spra­wie nada­nia sta­tu­tu ob­sza­ru ochro­ny uzdro­wi­sko­wej. Do paź­dzier­ni­ka 2016 r. mają obo­wią­zek wpro­wa­dze­nia tak zwa­nej stre­fy A ob­sza­ru uzdro­wi­sko­we­go do stu­dium i planu za­go­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go. Stre­fa ta w uzdro­wi­sku obej­mu­je ob­szar, na któ­rym są pla­no­wa­ne za­kła­dy i urzą­dze­nia lecz­nic­twa uzdro­wi­sko­we­go, a także punk­ty ob­słu­gi ku­ra­cju­szy.

Na­stęp­nym kro­kiem gminy bę­dzie utwo­rze­nie ob­sza­ru gór­ni­cze­go, na te­re­nie któ­re­go bę­dzie wy­do­by­wa­na lecz­ni­cza bo­ro­wi­na. Kolejnym krokiem bę­dzie stwo­rze­nie od­po­wied­nich wa­run­ków dla in­we­sty­cji uzdro­wi­sko­wych m.​in. na wy­bu­do­wa­nie od­po­wied­niej in­fra­struk­tu­ry.


 

Podobał się artykuł? Podziel się!

PARTNERZY SERWISU Partner serwisu - Best Western Hotels & Resorts Partner serwisu - Chopin Airport Partner serwisu - Orbis

PRIME PROPERTY PRIZE 2017

Do końca głosowania zostało


REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA