PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Czarny Dunajec z możliwością prowadzenia uzdrowiska

  • Autor: Onet.pl
  • 13 sty 2015 10:22

Gmina Czar­ny Du­na­jec uzy­ska­ła de­cy­zję Mi­ni­stra Zdro­wia po­twier­dza­ją­cą moż­li­wość pro­wa­dze­nia lecz­nic­twa uzdro­wi­sko­we­go. Na te­re­nie gminy wy­stę­pu­ją bo­ga­te złoża lecz­ni­czej bo­ro­wi­ny - informuje Onet.pl.

REKLAMA

Wła­dze Czar­ne­go Du­naj­ca liczą na to, że w ciągu kilku naj­bliż­szych mie­się­cy ukaże się roz­po­rzą­dze­nia Rady Mi­ni­strów w spra­wie nada­nia sta­tu­tu ob­sza­ru ochro­ny uzdro­wi­sko­wej. Do paź­dzier­ni­ka 2016 r. mają obo­wią­zek wpro­wa­dze­nia tak zwa­nej stre­fy A ob­sza­ru uzdro­wi­sko­we­go do stu­dium i planu za­go­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go. Stre­fa ta w uzdro­wi­sku obej­mu­je ob­szar, na któ­rym są pla­no­wa­ne za­kła­dy i urzą­dze­nia lecz­nic­twa uzdro­wi­sko­we­go, a także punk­ty ob­słu­gi ku­ra­cju­szy.

Na­stęp­nym kro­kiem gminy bę­dzie utwo­rze­nie ob­sza­ru gór­ni­cze­go, na te­re­nie któ­re­go bę­dzie wy­do­by­wa­na lecz­ni­cza bo­ro­wi­na. Kolejnym krokiem bę­dzie stwo­rze­nie od­po­wied­nich wa­run­ków dla in­we­sty­cji uzdro­wi­sko­wych m.​in. na wy­bu­do­wa­nie od­po­wied­niej in­fra­struk­tu­ry.


 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

PARTNERZY SERWISU Partner serwisu - Best Western Hotels & Resorts Partner serwisu - Chopin Airport Partner serwisu - Hotel Grano Partner serwisu - Orbis

PRIME PROPERTY PRIZE 2017

Do końca głosowania zostało


REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA