Czwartek, 5 marca 2015 

KOMUNIKAT

Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa 5/2013

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
2013-10-04
RODZAJ OGŁOSZENIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja: Brodnica / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia: 203259/2013

OPIS
Brodnica: Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa 5/2013
Numer ogłoszenia: 203259 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 340514 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 64148 88, faks 56 49 829 96.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa 5/2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym (załącznik nr 1A do SIWZ) z podziałem na następujące pakiety:
1) Pakiet nr 1 - Hydrocortisonum (CPV 33642200-4);
2) Pakiet nr 2 - Leki psychotropowe (CPV 33660000-4);
3) Pakiet nr 3 - Albuminum (CPV 33620000-2);
4) Pakiet nr 4 - Insuliny (CPV 33615100-5);
5) Pakiet nr 5 - Środki odurzające (CPV 33660000-4);
6) Pakiet nr 6 - Leki różne nr 1 (CPV 33600000-6);
7) Pakiet nr 7 - Leki różne nr 2 (CPV 33600000-6);
8) Pakiet nr 8 - Dobutaminum (CPV 33622000-6).
9) Pakiet nr 9 - Płyn do znieczuleń oraz dostawa, montaż i dzierżawa parowników do aparatów do znieczuleń (CPV 33661100-2, 33141624-0)
10) Pakiet nr 10 - Leki różne nr 3 (CPV 33600000 - 6)
11) Pakiet nr 11 - Leki różne nr 4 (CPV 33600000 - 6)
12) Pakiet nr 12 - Paski do glukometrów (CPV 33124131-2)
2. Szczegółowy opis sposobu realizacji dostaw odnośnie pakietów nr 1 - 8, 10, 11, 12 zawiera wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ, natomiast sposób realizacji dostaw w pakiecie nr 9 określa zał. nr 6 do SIWZ.
3. Wykonawca określi w formularzu cenowym w kolumnie Nazwa Handlowa, nazwę handlową zaoferowanego produktu (lub urządzenia - dot. pakietu nr 9).
4. W przypadku gdy Wykonawca oferuje dany lek w opakowaniu zawierającym inną ilość niż została wpisana w formularzu cenowym należy odpowiednio przeliczyć ilość opakowań.
5. Jeżeli w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się liczby całkowitej wówczas dla celów obliczeniowych należy wyliczyć ilość opakowań w zaokrągleniu do pełnej cyfry wzwyż.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do wskazanych w formularzu cenowym nazw handlowych leków pod warunkiem, że zaoferowane odpowiedniki będą posiadać taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych, postać farmaceutyczną, oraz muszą wykazać się równoważnością biologiczną wobec pozycji asortymentowej, której odpowiednik dotyczy.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę postaci form doustnych:
1) Zamiast tabletek - tabletki powlekane, kapsułki, drażetki,
2) Zamiast tabletek powlekanych - tabletki, kapsułki lub drażetki,
3) Zamiast kapsułek - tabletki powlekane, tabletki lub drażetki,
4) Zamiast drażetek - tabletki powlekane, tabletki, kapsułki,
5) Zamiast tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek o powolnym uwalnianiu - tabletki, tabletki powlekane lub kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie,
8. Zamawiający dopuszcza zamianę postaci iniekcyjnych:
1) Zamiast ampułek - fiolki;
2) Zamiast fiolek - ampułki.
9. UWAGA! - W związku z nieustannie zmieniającą się sytuacją na rynku produktów farmaceutycznych, Zamawiający zwraca się do Wykonawców z prośbą, aby - niezwłocznie po zapoznaniu się z zapisami SIWZ - informowali Zamawiającego o ewentualnych przypadkach braku danych asortymentów na rynku (z przyczyn obiektywnych, np. wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji, itp.). W takich przypadkach asortymenty te będą wyłączane z danego pakietu w celu umożliwienia Wykonawcom złożenia oferty i umożliwienia Zamawiającemu dokonania później oceny ofert. O wyłączeniu danego asortymentu z odpowiedniego pakietu Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie pakiety. W przypadku składania oferty na dany pakiet Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym danego pakietu.
11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7) ustawy, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający dopuszcza udział w wykonywaniu zamówienia podwykonawców. W sytuacji gdy, Wykonawca powierzy wykonanie jakiejś części zamówienia podwykonawcom, zobligowany jest do wskazania tej części w ofercie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.64.22.00-4, 33.66.00.00-4, 33.62.00.00-2, 33.61.51.00-5, 33.60.00.00-6, 33.12.41.31-2, 33.62.20.00-6, 33.66.11.00-2, 33.14.16.24-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 8   Nazwa: Pakiet nr 8 - Dobutaminum
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11576,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17097,35
Oferta z najniższą ceną: 17097,35 / Oferta z najwyższą ceną: 17097,35
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Pakiet nr 10 - Leki różne nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.A.M. i M.O. Medan Sp. j. W. Pawlak G. Arndt i S-ka, ul. Morska 8, 85-725 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63684,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 69159,29
Oferta z najniższą ceną: 69159,29 / Oferta z najwyższą ceną: 69159,29
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Pakiet nr 11 - Leki różne nr 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.A.M. i M.O. Medan Sp. j. W. Pawlak G. Arndt i S-ka, ul. Morska 8, 85-725 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53451,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 54679,01
Oferta z najniższą ceną: 54679,01 / Oferta z najwyższą ceną: 54679,01
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Pakiet nr 12 - Paski do glukometru
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet-Cezal Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13101,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10580,33
Oferta z najniższą ceną: 10580,33 / Oferta z najwyższą ceną: 10580,33
Waluta: PLN.
źródło: komunikaty.pl

WYSZUKIWANIE KOMUNIKATY