KOMUNIKAT

Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa 5/2013

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
2013-10-04
RODZAJ OGŁOSZENIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja: Brodnica / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia: 203259/2013

OPIS
Brodnica: Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa 5/2013
Numer ogłoszenia: 203259 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 340514 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 64148 88, faks 56 49 829 96.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa 5/2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym (załącznik nr 1A do SIWZ) z podziałem na następujące pakiety:
1) Pakiet nr 1 - Hydrocortisonum (CPV 33642200-4);
2) Pakiet nr 2 - Leki psychotropowe (CPV 33660000-4);
3) Pakiet nr 3 - Albuminum (CPV 33620000-2);
4) Pakiet nr 4 - Insuliny (CPV 33615100-5);
5) Pakiet nr 5 - Środki odurzające (CPV 33660000-4);
6) Pakiet nr 6 - Leki różne nr 1 (CPV 33600000-6);
7) Pakiet nr 7 - Leki różne nr 2 (CPV 33600000-6);
8) Pakiet nr 8 - Dobutaminum (CPV 33622000-6).
9) Pakiet nr 9 - Płyn do znieczuleń oraz dostawa, montaż i dzierżawa parowników do aparatów do znieczuleń (CPV 33661100-2, 33141624-0)
10) Pakiet nr 10 - Leki różne nr 3 (CPV 33600000 - 6)
11) Pakiet nr 11 - Leki różne nr 4 (CPV 33600000 - 6)
12) Pakiet nr 12 - Paski do glukometrów (CPV 33124131-2)
2. Szczegółowy opis sposobu realizacji dostaw odnośnie pakietów nr 1 - 8, 10, 11, 12 zawiera wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ, natomiast sposób realizacji dostaw w pakiecie nr 9 określa zał. nr 6 do SIWZ.
3. Wykonawca określi w formularzu cenowym w kolumnie Nazwa Handlowa, nazwę handlową zaoferowanego produktu (lub urządzenia - dot. pakietu nr 9).
4. W przypadku gdy Wykonawca oferuje dany lek w opakowaniu zawierającym inną ilość niż została wpisana w formularzu cenowym należy odpowiednio przeliczyć ilość opakowań.
5. Jeżeli w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się liczby całkowitej wówczas dla celów obliczeniowych należy wyliczyć ilość opakowań w zaokrągleniu do pełnej cyfry wzwyż.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do wskazanych w formularzu cenowym nazw handlowych leków pod warunkiem, że zaoferowane odpowiedniki będą posiadać taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych, postać farmaceutyczną, oraz muszą wykazać się równoważnością biologiczną wobec pozycji asortymentowej, której odpowiednik dotyczy.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę postaci form doustnych:
1) Zamiast tabletek - tabletki powlekane, kapsułki, drażetki,
2) Zamiast tabletek powlekanych - tabletki, kapsułki lub drażetki,
3) Zamiast kapsułek - tabletki powlekane, tabletki lub drażetki,
4) Zamiast drażetek - tabletki powlekane, tabletki, kapsułki,
5) Zamiast tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek o powolnym uwalnianiu - tabletki, tabletki powlekane lub kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie,
8. Zamawiający dopuszcza zamianę postaci iniekcyjnych:
1) Zamiast ampułek - fiolki;
2) Zamiast fiolek - ampułki.
9. UWAGA! - W związku z nieustannie zmieniającą się sytuacją na rynku produktów farmaceutycznych, Zamawiający zwraca się do Wykonawców z prośbą, aby - niezwłocznie po zapoznaniu się z zapisami SIWZ - informowali Zamawiającego o ewentualnych przypadkach braku danych asortymentów na rynku (z przyczyn obiektywnych, np. wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji, itp.). W takich przypadkach asortymenty te będą wyłączane z danego pakietu w celu umożliwienia Wykonawcom złożenia oferty i umożliwienia Zamawiającemu dokonania później oceny ofert. O wyłączeniu danego asortymentu z odpowiedniego pakietu Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie pakiety. W przypadku składania oferty na dany pakiet Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym danego pakietu.
11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7) ustawy, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający dopuszcza udział w wykonywaniu zamówienia podwykonawców. W sytuacji gdy, Wykonawca powierzy wykonanie jakiejś części zamówienia podwykonawcom, zobligowany jest do wskazania tej części w ofercie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.64.22.00-4, 33.66.00.00-4, 33.62.00.00-2, 33.61.51.00-5, 33.60.00.00-6, 33.12.41.31-2, 33.62.20.00-6, 33.66.11.00-2, 33.14.16.24-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 8   Nazwa: Pakiet nr 8 - Dobutaminum
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11576,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17097,35
Oferta z najniższą ceną: 17097,35 / Oferta z najwyższą ceną: 17097,35
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Pakiet nr 10 - Leki różne nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.A.M. i M.O. Medan Sp. j. W. Pawlak G. Arndt i S-ka, ul. Morska 8, 85-725 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63684,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 69159,29
Oferta z najniższą ceną: 69159,29 / Oferta z najwyższą ceną: 69159,29
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Pakiet nr 11 - Leki różne nr 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.A.M. i M.O. Medan Sp. j. W. Pawlak G. Arndt i S-ka, ul. Morska 8, 85-725 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53451,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 54679,01
Oferta z najniższą ceną: 54679,01 / Oferta z najwyższą ceną: 54679,01
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Pakiet nr 12 - Paski do glukometru
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet-Cezal Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13101,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10580,33
Oferta z najniższą ceną: 10580,33 / Oferta z najwyższą ceną: 10580,33
Waluta: PLN.
źródło: komunikaty.pl

WYSZUKIWANIE KOMUNIKATY

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Portal Spożywczy Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Puls HR Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kształcenia Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.