Środa, 4 marca 2015 

KOMUNIKAT

dostawa urządzenia do lokalizacji i detekcji zbrojenia (ferroscan) w konstrukcjach budowlanych w ramach Projektu Inżynier budownictwa - pewniak na...

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
2013-05-17
RODZAJ OGŁOSZENIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja: Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia: 78717/2013

OPIS
Kraków: dostawa urządzenia do lokalizacji i detekcji zbrojenia (ferroscan) w konstrukcjach budowlanych w ramach Projektu Inżynier budownictwa - pewniak na rynku pracy nr UDA-POKL-04.01.02-00-172/10-00, nr umowy 502.100.2001/C81/P81 KC-zp.272-233/13
Numer ogłoszenia: 78717 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 53741 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6173595, faks (012) 6173595, 6173363.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa urządzenia do lokalizacji i detekcji zbrojenia (ferroscan) w konstrukcjach budowlanych w ramach Projektu Inżynier budownictwa - pewniak na rynku pracy nr UDA-POKL-04.01.02-00-172/10-00, nr umowy 502.100.2001/C81/P81 KC-zp.272-233/13.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa urządzenia do lokalizacji i detekcji zbrojenia (ferroscan) w konstrukcjach budowlanych w ramach Projektu Inżynier budownictwa - pewniak na rynku pracy nr UDA-POKL-04.01.02-00-172/10-00, nr umowy 502.100.2001/C81/P81 KC-zp.272-233/13, opis zgodnie z punktem 3.1. SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt Inżynier budownictwa - pewniak na rynku pracy nr UDA-POKL-04.01.02-00-172/10-00, nr umowy 502.100.2001/C81/P81...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HILTI (POLAND) Sp. z o. o., ul. Puławska 491, 02-844 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36853,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 43160,70
Oferta z najniższą ceną: 43160,70 / Oferta z najwyższą ceną: 65190,00
Waluta: PLN.
źródło: komunikaty.pl

WYSZUKIWANIE KOMUNIKATY