KOMUNIKAT

dostawa urządzenia do lokalizacji i detekcji zbrojenia (ferroscan) w konstrukcjach budowlanych w ramach Projektu Inżynier budownictwa - pewniak na...

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
2013-05-17
RODZAJ OGŁOSZENIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja: Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia: 78717/2013

OPIS
Kraków: dostawa urządzenia do lokalizacji i detekcji zbrojenia (ferroscan) w konstrukcjach budowlanych w ramach Projektu Inżynier budownictwa - pewniak na rynku pracy nr UDA-POKL-04.01.02-00-172/10-00, nr umowy 502.100.2001/C81/P81 KC-zp.272-233/13
Numer ogłoszenia: 78717 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 53741 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6173595, faks (012) 6173595, 6173363.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa urządzenia do lokalizacji i detekcji zbrojenia (ferroscan) w konstrukcjach budowlanych w ramach Projektu Inżynier budownictwa - pewniak na rynku pracy nr UDA-POKL-04.01.02-00-172/10-00, nr umowy 502.100.2001/C81/P81 KC-zp.272-233/13.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa urządzenia do lokalizacji i detekcji zbrojenia (ferroscan) w konstrukcjach budowlanych w ramach Projektu Inżynier budownictwa - pewniak na rynku pracy nr UDA-POKL-04.01.02-00-172/10-00, nr umowy 502.100.2001/C81/P81 KC-zp.272-233/13, opis zgodnie z punktem 3.1. SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt Inżynier budownictwa - pewniak na rynku pracy nr UDA-POKL-04.01.02-00-172/10-00, nr umowy 502.100.2001/C81/P81...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HILTI (POLAND) Sp. z o. o., ul. Puławska 491, 02-844 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36853,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 43160,70
Oferta z najniższą ceną: 43160,70 / Oferta z najwyższą ceną: 65190,00
Waluta: PLN.
źródło: komunikaty.pl

WYSZUKIWANIE KOMUNIKATY

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Portal Spożywczy Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Puls HR Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kształcenia Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.