Sobota, 7 marca 2015 

KOMUNIKAT

Prezentacja spektaklu pt. Danuta W. w Teatrze Starym w Lublinie

Teatr Stary w Lublinie

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
2013-05-28
RODZAJ OGŁOSZENIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja: Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia: 90239/2013

OPIS
Lublin: Prezentacja spektaklu pt. Danuta W. w Teatrze Starym w Lublinie
Numer ogłoszenia: 90239 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165368 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 53 292 41 wew. 203, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prezentacja spektaklu pt. Danuta W. w Teatrze Starym w Lublinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dwukrotna prezentacja spektaklu pt. Danuta W. Teatru Polonia w Teatrze Starym w Lublinie w dniach 14-15 czerwca 2013..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul.Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 80265,00
Oferta z najniższą ceną: 80265,00 / Oferta z najwyższą ceną: 80265,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie działalności artystycznej, które ze względu na swój niepowtarzalny charakter mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury jest jedynym podmiotem umocowanym do zawierania umów w zakresie prezentacji spektaklu pt. Danuta W. w reżyserii Janusza Zaorskiego oraz praw do wizerunku artystów w związku z tym spektaklem. Spektakl pt. Danuta W. jest jednym z elementów programu Teatru Starego w Lublinie w sezonie styczeń - czerwiec 2013. Został on wybrany przez kuratora programu teatralnego jako szczególnie zasługujący na zaprezentowanie publiczności Teatru Starego w Lublinie z racji jego wysokiego poziomu artystycznego. Spektakl ten został także zaprezentowany w Teatrze Starym w Lublinie w poprzednim sezonie, ciesząc się bardzo dużym powodzeniem u widzów. Zamówienie cechuje wysoki stopień zindywidualizowania i niepowtarzalności artystycznej. Wykonanie tego zamówienia pozwoli na osiągnięcie zamierzonego rezultatu w postaci prezentacji w Teatrze Starym w Lublinie wydarzeń artystycznych na najwyższym poziomie.
W świetle powyższego Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury jest jedynym podmiotem, który występuje w roli Wykonawcy usługi artystycznej (zamówienie w zakresie działalności twórczej lub artystycznej). W związku z powyższym Zamawiający wybrał przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 1 lit.c ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
źródło: komunikaty.pl

WYSZUKIWANIE KOMUNIKATY