KOMUNIKAT

Prezentacja spektaklu pt. Danuta W. w Teatrze Starym w Lublinie

Teatr Stary w Lublinie

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
2013-05-28
RODZAJ OGŁOSZENIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja: Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia: 90239/2013

OPIS
Lublin: Prezentacja spektaklu pt. Danuta W. w Teatrze Starym w Lublinie
Numer ogłoszenia: 90239 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165368 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 53 292 41 wew. 203, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prezentacja spektaklu pt. Danuta W. w Teatrze Starym w Lublinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dwukrotna prezentacja spektaklu pt. Danuta W. Teatru Polonia w Teatrze Starym w Lublinie w dniach 14-15 czerwca 2013..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul.Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 80265,00
Oferta z najniższą ceną: 80265,00 / Oferta z najwyższą ceną: 80265,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie działalności artystycznej, które ze względu na swój niepowtarzalny charakter mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury jest jedynym podmiotem umocowanym do zawierania umów w zakresie prezentacji spektaklu pt. Danuta W. w reżyserii Janusza Zaorskiego oraz praw do wizerunku artystów w związku z tym spektaklem. Spektakl pt. Danuta W. jest jednym z elementów programu Teatru Starego w Lublinie w sezonie styczeń - czerwiec 2013. Został on wybrany przez kuratora programu teatralnego jako szczególnie zasługujący na zaprezentowanie publiczności Teatru Starego w Lublinie z racji jego wysokiego poziomu artystycznego. Spektakl ten został także zaprezentowany w Teatrze Starym w Lublinie w poprzednim sezonie, ciesząc się bardzo dużym powodzeniem u widzów. Zamówienie cechuje wysoki stopień zindywidualizowania i niepowtarzalności artystycznej. Wykonanie tego zamówienia pozwoli na osiągnięcie zamierzonego rezultatu w postaci prezentacji w Teatrze Starym w Lublinie wydarzeń artystycznych na najwyższym poziomie.
W świetle powyższego Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury jest jedynym podmiotem, który występuje w roli Wykonawcy usługi artystycznej (zamówienie w zakresie działalności twórczej lub artystycznej). W związku z powyższym Zamawiający wybrał przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 1 lit.c ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
źródło: komunikaty.pl

WYSZUKIWANIE KOMUNIKATY

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Portal Spożywczy Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Puls HR Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kształcenia Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.