KOMUNIKAT

Przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego Być albo nie być na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
2012-08-08
RODZAJ OGŁOSZENIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja: Kalisz / wielkopolskie

Numer ogłoszenia: 289676/2012

OPIS
Kalisz: Przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego Być albo nie być na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1.Poddziałanie 7.1.1
Numer ogłoszenia: 289676 - 2012; data zamieszczenia: 07.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 227862 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska 4, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7574510, faks 062 7576366.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego Być albo nie być na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1.Poddziałanie 7.1.1.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie różnych tematycznie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego Być albo nie być na rynku pracy realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1.Zamówienie zostało podzielone na IV części z czego każde stanowi odrębną całość. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część. Każda część będzie oceniana oddzielnie. Kursy zawodowe: 1.1. Kosmetyczka, stylistka paznokci z elementami wizażu, 1.2. Florystyka z elementami sprzedaży i obsługą kas fiskalnych, 1.3. Mała przedsiębiorczość, 1.4. Opiekun środowiskowy z językiem obcym. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień dla wszystkich części zamówienia tj. od: 1.1.-1.4. Kod CPV 80500000-9 - Usługi szkoleniowe. Część I zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego Kosmetyczka, stylistka paznokci z elementami wizażu szacunkowo dla 25 osób Rozpoczęcie kursu po zawarciu umowy przy czym zakończenie nastąpi do dnia 15.11.2012r.Kurs powinien obejmować minimum 134 godziny zajęć (przypadające na jednego uczestnika szkolenia) w tym :minimum 24 godziny zajęć teoretycznych, 100 godzin zajęć praktycznych,10 godzin aktywne metody poszukiwania pracy. Część II zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego Florystyka z elementami sprzedaży i obsługą kas fiskalnych szacunkowo dla 21 osób.Rozpoczęcie kursu po zawarciu umowy, przy czym zakończenie nastąpi do dnia 15.11.2012r.Kurs powinien obejmować minimum 90 godzin zajęć (przypadających na jednego uczestnika szkolenia) w tym :30 godzin zajęć teoretycznych,50 godzin ćwiczeń,10 godzin aktywne metody poszukiwania pracy. Część III zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego Mała przedsiębiorczość szacunkowo dla 7 osób.Rozpoczęcie kursu po zawarciu umowy przy czym zakończenie nastąpi do dnia 15.11.2012r.Kurs powinien obejmować minimum 110 godzin zajęć (przypadających na jednego uczestnika szkolenia) w tym :minimum 68 godzin zajęć teoretycznych,32 godziny ćwiczeń, 10 godzin aktywne metody poszukiwania pracy. Część IV zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego Opiekun środowiskowy z językiem obcym szacunkowo dla 22 osób. Rozpoczęcie kursu po zawarciu umowy przy czym zakończenie nastąpi do dnia 15.11.2012r.Kurs powinien obejmować minimum 140 godzin zajęć (przypadających na jednego uczestnika szkolenia) w tym :100 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych,30 godzin podstawy języka obcego, j. angielski, j. niemiecki , 10 godzin aktywne metody poszukiwania pracy. 2. Dla części I, II, III, IV kursy odbędą się w pomieszczeniach Zamawiającego, które będą udostępnione nieodpłatnie. Pomieszczenia te zostaną udostępnione wraz ze sprzętem tj. m.in. rzutnik multimedialny, projektor, ekran, flipchart, mikrofon, nagłośnienie.3. Zamawiający zapewni uczestnikom kursów zawodowych jednodaniowy posiłek obiadowy.4.Zamawiający zapewni osobom skierowanym na kurs materiały dydaktyczne opatrzone formułą: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Być albo nie być na rynku pracy. 5.Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia pokryje koszty przeprowadzenia egzaminów.6.Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia przeprowadzi kurs, zgodnie z harmonogramem i programem kursu, w którym dzienna liczba godzin zajęć nie przekroczy 8 godzin zegarowych, przy czym zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz obsługi komputera nie przekroczą 4 godzin zegarowych dziennie, (godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, gdyż długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny ).Zajęcia nie będą odbywać się w soboty i niedziele oraz święta.7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni osobom skierowanym na kurs odzież ochronną do zajęć praktycznych.8. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni uczestnikom kursu wyposażenie w postaci zeszytu,notatnika oraz długopisu, na których umieści logo PO KL i EFS zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9. Wykonawca zobowiązuje się do zakupienia dla każdego uczestnika kursu, niepodlegającego zwrotowi po ukończeniu kursu, zestawu materiałów szkoleniowych w przedziale cenowym 300zł. - 340zł., służących do nabycia praktycznych umiejętności z zakresu danego szkolenia, których odbiór potwierdza uczestnik.10. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) uczestników kursu na czas jego trwania.11.Wykonawca na dyplomach, certyfikatach oraz pomocach naukowych, listach obecności itp. umieści logo PO KL i EFS (zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnymi na stronie internetowej www.mrr.gov.pl lub www.funduszeeuropejskie.gov.pl ) Wzór prawidłowego oznakowania dokumentacji Zamawiający przekaże Wykonawcy przy podpisaniu umowy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Być albo nie być na rynku pracy.W przypadku, gdy kurs kończyć się będzie wydaniem świadectwa na formularzu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej Wykonawca zobowiązuje się stworzyć dodatkowy dokument poświadczający ukończenie kursu, spełniający powyższe wymogi. 12.Wykonawca oznaczy miejsca kursu plakatem PO KL, EFS (do odbioru w siedzibie Zamawiającego w chwili podpisywania umowy na realizację kursu). 13.Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu kursu dostarczyć imienny wykaz osób, które ukończyły kurs i imienny wykaz osób, które nie ukończyły kursu oraz ankiety wypełnione przez uczestników kursu oceniające dany kurs (wzór ankiety do odbioru w siedzibie Zamawiającego w chwili podpisywania umowy na realizację kursu).14. Wykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl. 15.Ponadto Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich doświadczenia i podstawie do dysponowania tymi osobami według Załącznika 3 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego Być albo nie być na rynku pracy realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1.Poddziałanie 7.1.1..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Kosmetyczka, stylistka paznokci z elementami wizażu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BEAUTY VITAL Akademia Piękna i Zdrowia Agnieszka Völker, ul.Różana Droga 9, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16333,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19120,00
Oferta z najniższą ceną: 19120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29500,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Florystyka z elementami sprzedaży i obsługą kas fiskalnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Edukator s.c. Ośrodek Szkolenia Ganszer, Czarnecka oraz Feniks BIS M.Jamroży reprezentowani przez Macieja Ganszera, ul.Dobrzecka 69-79, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13719,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18480,00
Oferta z najniższą ceną: 18480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27657,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Mała przedsiębiorczość
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EISEN Katarzyna Szenfeld, ul. Hanki Sawickiej 60/24, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4573,31 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6993,00
Oferta z najniższą ceną: 6993,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15260,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Opiekun środowiskowy z językiem obcym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Poznaniu, w imieniu którego działa z-ca dyrektora ZDZ-Centrum Kształcenia w Kaliszu Jerzy Poprawa, ul.Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14373,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25960,00
Oferta z najniższą ceną: 25960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25960,00
Waluta: PLN.
źródło: komunikaty.pl

WYSZUKIWANIE KOMUNIKATY

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Portal Spożywczy Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Puls HR Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kształcenia Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.