KOMUNIKAT

Ścieżka do jeziora Naleton z infrastrukturą przy jeziorze.

Stowarzyszenie Skansen Kamienie Przeszłości w Trzebiatkowej

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
2013-11-06
RODZAJ OGŁOSZENIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja: Tuchomie / pomorskie

Numer ogłoszenia: 450370/2013

OPIS
Tuchomie: Ścieżka do jeziora Naleton z infrastrukturą przy jeziorze.
Numer ogłoszenia: 450370 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 198497 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Skansen Kamienie Przeszłości w Trzebiatkowej, ul. Jana III Sobieskiego 18, 77-133 Tuchomie, woj. pomorskie, tel. 59 821 50 40, faks 59 821 50 56.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ścieżka do jeziora Naleton z infrastrukturą przy jeziorze..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Ścieżki do jeziora Naleton z infrastrukturą przy jeziorze. Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w projektach budowlanych (załącznik do SIWZ nr 6), Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik do SIWZ nr 7) oraz przedmiarach robót (załącznik do SIWZ nr 8), z tym, że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w w/w dokumentacji projektowej. Wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa. Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45112720-8 45233162-2 45233161-5 45242110-9 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 7. Wymagania stawiane wykonawcy: 7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 8. Wymagania dot. gwarancji udzielenie minimum 3 letniej gwarancji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.23.31.62-2, 45.23.31.61-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków Europejskich w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarow zależnych od rybactwa...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji Ankra-Bis Gabriel Trojański, ul. Św. Wojciecha 9,, 77-100 Rzepnica, Bytów, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 362675,31 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 342442,72
Oferta z najniższą ceną: 271060,86 / Oferta z najwyższą ceną: 546547,70
Waluta: PLN.
źródło: komunikaty.pl

WYSZUKIWANIE KOMUNIKATY

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Portal Spożywczy Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Puls HR Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kształcenia Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.