KOMUNIKAT

Szlifierka dwutarczowa OND-350 E z odciągiem, kolumnowa

KOPEX MACHINERY SA

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
2013-12-10
RODZAJ OGŁOSZENIA
Ruchomości, oferty biznesowe, maszyny, urządzenia, przetarg, sprzedaż
DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja: Zabrze / śląskie

Numer ogłoszenia: 121616

Cena: 613 zł

OPIS

KOPEX MACHINERY SA

ul. 3-go Maja 89 41-800 Zabrze, (dawniej ZZM SA)

ogłasza z dniem 10.12.2013 r.

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż używanych maszyn

 

L.p.

Nazwa urządzenia

Nr inw.

Rok prod.

 Cena wywoławcza

 

Wadium20%

1

Frezarka bramowa typ 6606,nr fabr. 1.80

412-N00559

1980

 

43 130 zł

 

8 626 zł

2

Tokarka TZC, nr fabr.3024

410-N01073

1995

9 600 zł +VAT

1 920 zł

3

Frezarka pionowa FWR 40J2

412-N01702

2007

60 000 zł+ VAT

12 000 zł

4

Frezarka pionowa (konsolowa FU400/V)

412-RN00055

1963

4 687 zł

 

937 zł

5

Tokarka TUD 50x750

410-RN00014

1971

4 000 zł

 

800 zł

6

Szlifierka dwutarczowa OND-350 E
 z odciągiem, kolumnowa

brak nr inw.

1960

 

613 zł

 

122,6 zł

7

Szlifierka ostrzałka do narzędzi FLICK UWS1

415-RN00094

1972

5 600 zł

 

1 120 zł

8

Wiertarko-frezarka ZA 635

411-RN00020

1975

33 885 zł

 

6 777 zł

 

Miejscem przetargu jest siedziba Kopex Machinery SA-Centrala Zabrze, ul. 3-go Maja 89,41-800 Zabrze.

Przystępujący do przetargu winien złożyć ofertę i wnieść wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej pozycji, której oferta dotyczy, przelewem na konto:

ING  Bank Śląski S.A. o/ Zabrze 45 1050 1588 1000 0002 0324 6400 z dopiskiem "wadium na sprzedaż środków trwałych,  poz..... ". Przy wpłacie wadium należy podać pełne dane kontaktowe oraz nr NIP. W ofercie pisemnej powinny być zamieszczone następujące dane:

a) Dokładne oznaczenie oferenta - imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy , adres

b) Zaoferowana cena nabycia,

c) Numer inwentarzowy środka trwałego lub nr porządkowy zawarty w obwieszczeniu wraz z prawidłową nazwą środka trwałego,

d) Warunki płatności,

e) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się on z warunkami przetargu w ogłoszeniu,

f) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się on z aktualnym stanem technicznym i prawnym oraz że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń w tym względzie i zrzeka się roszczeń z tytułu rękojmi;

g) Oferta winna być opatrzona datą oraz pełnym podpisem oferenta lub osób go reprezentujących,

h) Dowód wpłaty wadium(kserokopia)

Termin wpłacania wadium oraz składania ofert upływa   24.12.2013 r. o godzinie 15:00.

Zamknięte koperty z ofertami z napisem „Przetarg na sprzedaż używanych maszyn" należy składać w Kancelarii Głównej Kopex Machinery SA-Centrala Zabrze, ul. 3-go Maja 89, 41-800 Zabrze, lub wysłać pocztą.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do 7 dni  roboczych od daty zamknięcia przetargu. Sprzedający zawiadomi pisemnie oferenta o przyjęciu oferty, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży środka trwałego.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie będą przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru ofert. Wadium zwraca się bez odsetek.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia danej maszyny.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli przesłana oferta na maszynę zostanie przyjęta przez spółkę, a kupujący uchyli się od nabycia środka trwałego lub  gdy nabycie środka trwałego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana.

Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę nabycia środka trwałego  na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy  do 7 dni od powiadomienia

o wynikach przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie  do 7 dni   od  zapłacenia ceny nabycia.

Poz.1,4-8  -sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wybrania oferenta, odstąpienia od przetargu oraz unieważnienia przetargu  bez podania przyczyn.

Złożenie oferty na zakup maszyny jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości stanu technicznego i jego akceptacji. Reklamacji po nabyciu maszyn nie uwzględnia się. Braków wyposażenia i dokumentacji po odbiorze maszyn nie uzupełnia się.

Maszyny można oglądać od następnego dnia od daty ukazania się ogłoszenia w godz. od 10.00 - 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Maszyny z  poz.4-8 znajdują się na terenie naszego Zakładu w Rybniku, ul. Bolesława Chrobrego 39.

Pozostałe maszyny   znajdują się  w Zakładzie Zabrze ,ul. 3-go Maja 89.

Osoby do kontaktu w Rybniku  w godz. 8.00-12.00

 Józef Mura, tel.(32) 429-28-23 ,kom.88 3343937

 Grzegorz Tkocz tel.( 32) 4292821

 Romuald Śmieja , kom. 883-395-783

Osoby do kontaktu w Zabrzu w godz.10.00-14.00:

Renata Wysocka tel. 32/77 55 593 

Grzegorz Szombierski, tel. 32 77 55 570,tel.kom. 664 925 270(w zakresie informacji nt. stanu technicznego maszyn,poz.1-3)

źródło: komunikaty.pl

WYSZUKIWANIE KOMUNIKATY

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Portal Spożywczy Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Puls HR Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kształcenia Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.