Wtorek, 3 marca 2015 

KOMUNIKAT

Wapno GRANUKAL GRADE i EXTRA

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
2012-02-07
RODZAJ OGŁOSZENIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja: Pawłowice / wielkopolskie

Numer ogłoszenia: 34716/2012

OPIS
Pawłowice: Wapno GRANUKAL GRADE i EXTRA
Numer ogłoszenia: 34716 - 2012; data zamieszczenia: 06.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 413152 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, faks 065 5299464.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wapno GRANUKAL GRADE i EXTRA.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wapno GRANUKAL GRADE i EXTRA w ilosci 24 tony w workach big-bag ca 600 kg, loco magazyn ZD Pawłowice.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.92.12.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Osadkowski S.A. Dział dom i Ogród, ul. Tysiąclecia 1a, 63-900 Rawicz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 395,00
Oferta z najniższą ceną: 395,00 / Oferta z najwyższą ceną: 485,00
Waluta: PLN.
źródło: komunikaty.pl

WYSZUKIWANIE KOMUNIKATY