Piątek, 6 marca 2015 

KOMUNIKAT

Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej w Myszkowie

Gmina Myszków

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
2013-11-26
RODZAJ OGŁOSZENIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja: Myszków / śląskie

Numer ogłoszenia: 250959/2013

OPIS
Myszków: Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej w Myszkowie
Numer ogłoszenia: 250959 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213569 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. (34) 313 26 82 w. 145, faks (34) 313 50 29.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej w Myszkowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej w Myszkowie, które polega na budowie nowego przepustu drogowego w ul. Dworskiej w Myszkowie oraz na odtworzeniu drogi kołowej wraz z umocnieniem skarp i dna rowu na wlocie i wylocie, z rozbiórką istniejącego przepustu drogowego ze ścianą kamienną na wlocie i przebudową sieci wodociągowej, kolidującej z budową nowego przepustu. 2. Istniejący przepust przeznaczony do rozbiórki zlokalizowany jest pod ulicą Dworską (klasy L) w Myszkowie o parametrach: - szerokość jezdni - 6,0 m; - szerokość poboczy 0,9 ÷ 2,0 m od strony WG i ok. 2,0 m od strony WD; Nawierzchnia jezdni wykonana z asfaltobetonu prawdopodobnie (KR-2), pobocza gruntowe nie umocnione. Szerokość dna rowu na wlocie: 2,20 m, szerokość dna rowu na wylocie: 1,0 m. Podstawowe parametry techniczne istniejącego przepustu: - długość całkowita lc= 9,0 m; - średnica (światło przepustu) = 2 x 0,6 m; - długość ścianki czołowej od strony WG 4,50m; - grubość ścianki czołowej = 0,50 m; 3. Budowany przepust w ul. Dworskiej - parametry techniczne nowego przepustu z rur spiralnie karbowanych: - rura okrągła o średnicy - 1 400,00 mm, - długość: LG - 23,00 m (długość po osi przepustu w kluczu), LD - 27,60 m (długość po dnie przepustu), ?- grubość blachy - 2,50 mm, - stal S250GD. W celu utrzymania nasypu przy metodzie połówkowej, należy wykop zabezpieczyć poprzez wbicie grodzy szczelnych np. z PVC , które jednocześnie zabezpieczą wykop przed napływem wód gruntowych. Swobodne zwierciadło wody nawiercono na głębokości ok. 1,10 m, co odpowiada rzędnym w przedziale 307,10 ÷ 307,15 m n.p.p. Szczegółowe warunki gruntowe podane są w opracowaniu pt. Dokumentacja badań podłoża gruntowego. Przed wykonaniem wykopu należy wykonać w poprzek rowu przed wlotem grodzę drewniano-ziemną z bali o grubości 50mm - wys. grodzy 2,0m. Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody pompą wirnikową spalinową. Ostateczne rozliczenie wykonania pompowania wody gruntowej nastąpi na podstawie faktycznych ilości godzin pompowania wykazanych przez wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Posadowienie przepustu na warstwie fundamentu kruszywowego gr. 30 cm z ubitej i zagęszczonej mieszanki żwirowo-piaskowej o grubości ziaren do 20 mm - ok. 84,20m2. Przed wykonaniem posadowienia przepustu w wykopie na fundamencie należy wykonać ławę betonową z betonu B-25 - hydrotechnicznego - 2,20m3. Pod fundamentem kruszywowym, a przed ułożeniem geowłókniny o gramaturze 500 g/m2 należy wykonać warstwę filtracyjną z kruszywa mrozoodpornego frakcji 8-16 mm o grubości warstwy 50 cm - ok. 123,40m2. 4. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 5. Kody CPV dotyczące zamówienia:1) Główny przedmiot: a) 45 22 11 00 - 3: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów, b) 45 23 33 00 - 2: Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego, c) 45 23 32 20 - 7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg, d) 45 23 31 00 - 0: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg, e) 45 11 27 30 - 1: Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad, f) 45 23 32 80 - 5: Wznoszenie barier drogowych, g) 45 11 10 00 -8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, h) 45 23 13 00 - 8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 2) Dodatkowe przedmioty: a) 45 10 00 00 - 8: Przygotowanie terenu pod budowę, b) 45 11 20 00 - 5: Roboty w zakresie usuwania gleby, c) 45 23 32 00 -1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 6. Ogólny zakres robót budowlanych przewidziany do wykonania: 1) Roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego przepustu w ul. Dworskiej w Myszkowie: a) rozebranie istniejącej konstrukcji przepustu dwuotworowego z rur żelbetowych o średnicy fi 600 mm, b) rozebranie ścianki czołowej z kamienia istniejącego przepustu wraz z utylizacją odpadu budowlanego - ok. 9,0m3, c) demontaż warstw konstrukcyjnych nawierzchni nad przepustem w zakresie objętym dokumentacją projektową: rozbiórka nawierzchni nad przepustem z mieszanek mineralno - bitumicznych średniej gr. do 10cm wraz z utylizacją odpadu budowlanego - ok. 66,0m2, rozbiórka podbudowy nad przepustem z kruszywa naturalnego o średniej gr. 20cm wraz z utylizacją odpadu budowlanego - ok. 99,0m2; 2) Przebudowa sieci wodociągowej kolidującej z budową przepustu w ul. Dworskiej w Myszkowie: wykonanie nowej sieci wodociągowej o dł. 11,0m z rur trójwarstwowych współwytłaczanych PE 100 RC SDR 11 o średnicy fi 180x16,4mm w rurze ochronnej stalowej ze szwem spiralnym (S) z dwoma zasuwami żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 150mm; 3) Roboty budowlane polegające na budowie przepustu drogowego w ul. Dworskiej w Myszkowie: a) wykonanie nowej konstrukcji przepustu z stalowych rur spiralnie karbowanych, b) umocnienie skarp na wlocie i wylocie przepustu: na długości 5,0 m od strony wlotu i 12,8m od strony wylotu należy umocnić skarpy otoczakami (kamień polny) 100÷150mm układanymi na podkładzie betonowym z betonu B-10 - ok. 53,40m2, c) umocnienie dna rowu na wlocie i wylocie przepustu: na długości 5,0 m od strony wlotu i 12,8 m od strony wylotu, należy umocnić dno rowu na wlocie i wylocie skarpy narzutem kamiennym z kamienia grubości 20 cm - ok. 40,60m2, d) odtworzenie nawierzchni nad przepustem (kategoria ruchu KR2) ze spadkiem poprzecznym dwustronny dostosowanym do istniejącej geometrii jezdni: ?- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm - ok. 66,0m2, - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm - ok. 66,0m2, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm - ok. 66,0m2, ?- pobocze nad przepustem umocnione kamieniem polnym grubości 15 cm układanym na betonie B 10 - ok. 40,0m2, e) montaż nowych drogowych barier ochronnych, w tym: - montaż barier drogowych (H1W5, poziom intensywności zderzenia A) o długości: 20,0 m od strony wlotu i 31,0 m od strony wylotu, - montaż obustronnych opasek bezpieczeństwa przy barierach - szerokości 1,0 m, f) porządkowanie terenu budowy po jej zakończeniu: wykonanie i rozbiórka tymczasowej nawierzchni z płyt drogowych na czas przebudowy przepustu oraz oznakowanie robót wg projektu organizacji robót - ok. 54,0m2; 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony: 1) dla budowy nowego przepustu w ul. Dworskiej w Myszkowie, wraz z robotami rozbiórkowymi: a) w dokumentacji projektowej, na którą składają się: - projekt budowlany, - projekt wykonawczy, ?- przedmiar robót, b) w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, c) w innych dokumentacjach i dokumentach, na które składają się: ?- badania podłoża gruntowego, - operat wodnoprawny, - projekt organizacji ruchu na czas budowy, - zestawienie użytych w dokumentacji projektowej znaków towarowych; 2) dla przebudowy sieci wodociągowej, kolidującej z budową nowego przepustu drogowego w ul. Dworskiej w Myszkowie: d) w dokumentacji projektowej na którą składają się: - projekt budowlany, - projekt wykonawczy, - przedmiary robót, e) w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 8. Istotne dokumenty umożliwiające realizację zamówienia: 1) decyzja pozwolenie wodnoprawne znak OŚR.6341.53.2012 z dnia 28.12.2012r., wydana przez Starostę Myszkowskiego; 2) decyzja pozwolenie na budowę nr 402na13 z dnia 29.07.2013r., wydana przez Starostę Myszkowskiego, obejmująca budowę przepustu drogowego i przebudowę sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 5442, 5440, 5835, w ramach zadania: Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej. 9. Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 10. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia. 1) Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz systemy odniesienia (normy) - oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważne. Rozwiązania równoważne, nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w dokumentacji projektowej; 2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania innych materiałów lub urządzeń, to rozumie się przez to, że w kalkulacji cenowej oferty (kosztorysie ofertowym) ujęte zostały materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (ogólne i szczególne). 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w zakresie wskazanym w swojej ofercie. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert częściowych; b) zawarcia umowy ramowej; c) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; d) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; e) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.00-3, 45.23.33.00-2, 45.23.32.20-7, 45.23.31.00-0, 45.11.27.30-1, 45.23.32.80-5, 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.32.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 248252,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 331316,27
Oferta z najniższą ceną: 331316,27 / Oferta z najwyższą ceną: 331316,27
Waluta: PLN.
źródło: komunikaty.pl

WYSZUKIWANIE KOMUNIKATY