KOMUNIKAT

Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej w Myszkowie

Gmina Myszków

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
2013-11-26
RODZAJ OGŁOSZENIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja: Myszków / śląskie

Numer ogłoszenia: 250959/2013

OPIS
Myszków: Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej w Myszkowie
Numer ogłoszenia: 250959 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213569 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. (34) 313 26 82 w. 145, faks (34) 313 50 29.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej w Myszkowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej w Myszkowie, które polega na budowie nowego przepustu drogowego w ul. Dworskiej w Myszkowie oraz na odtworzeniu drogi kołowej wraz z umocnieniem skarp i dna rowu na wlocie i wylocie, z rozbiórką istniejącego przepustu drogowego ze ścianą kamienną na wlocie i przebudową sieci wodociągowej, kolidującej z budową nowego przepustu. 2. Istniejący przepust przeznaczony do rozbiórki zlokalizowany jest pod ulicą Dworską (klasy L) w Myszkowie o parametrach: - szerokość jezdni - 6,0 m; - szerokość poboczy 0,9 ÷ 2,0 m od strony WG i ok. 2,0 m od strony WD; Nawierzchnia jezdni wykonana z asfaltobetonu prawdopodobnie (KR-2), pobocza gruntowe nie umocnione. Szerokość dna rowu na wlocie: 2,20 m, szerokość dna rowu na wylocie: 1,0 m. Podstawowe parametry techniczne istniejącego przepustu: - długość całkowita lc= 9,0 m; - średnica (światło przepustu) = 2 x 0,6 m; - długość ścianki czołowej od strony WG 4,50m; - grubość ścianki czołowej = 0,50 m; 3. Budowany przepust w ul. Dworskiej - parametry techniczne nowego przepustu z rur spiralnie karbowanych: - rura okrągła o średnicy - 1 400,00 mm, - długość: LG - 23,00 m (długość po osi przepustu w kluczu), LD - 27,60 m (długość po dnie przepustu), ?- grubość blachy - 2,50 mm, - stal S250GD. W celu utrzymania nasypu przy metodzie połówkowej, należy wykop zabezpieczyć poprzez wbicie grodzy szczelnych np. z PVC , które jednocześnie zabezpieczą wykop przed napływem wód gruntowych. Swobodne zwierciadło wody nawiercono na głębokości ok. 1,10 m, co odpowiada rzędnym w przedziale 307,10 ÷ 307,15 m n.p.p. Szczegółowe warunki gruntowe podane są w opracowaniu pt. Dokumentacja badań podłoża gruntowego. Przed wykonaniem wykopu należy wykonać w poprzek rowu przed wlotem grodzę drewniano-ziemną z bali o grubości 50mm - wys. grodzy 2,0m. Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody pompą wirnikową spalinową. Ostateczne rozliczenie wykonania pompowania wody gruntowej nastąpi na podstawie faktycznych ilości godzin pompowania wykazanych przez wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Posadowienie przepustu na warstwie fundamentu kruszywowego gr. 30 cm z ubitej i zagęszczonej mieszanki żwirowo-piaskowej o grubości ziaren do 20 mm - ok. 84,20m2. Przed wykonaniem posadowienia przepustu w wykopie na fundamencie należy wykonać ławę betonową z betonu B-25 - hydrotechnicznego - 2,20m3. Pod fundamentem kruszywowym, a przed ułożeniem geowłókniny o gramaturze 500 g/m2 należy wykonać warstwę filtracyjną z kruszywa mrozoodpornego frakcji 8-16 mm o grubości warstwy 50 cm - ok. 123,40m2. 4. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 5. Kody CPV dotyczące zamówienia:1) Główny przedmiot: a) 45 22 11 00 - 3: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów, b) 45 23 33 00 - 2: Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego, c) 45 23 32 20 - 7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg, d) 45 23 31 00 - 0: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg, e) 45 11 27 30 - 1: Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad, f) 45 23 32 80 - 5: Wznoszenie barier drogowych, g) 45 11 10 00 -8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, h) 45 23 13 00 - 8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 2) Dodatkowe przedmioty: a) 45 10 00 00 - 8: Przygotowanie terenu pod budowę, b) 45 11 20 00 - 5: Roboty w zakresie usuwania gleby, c) 45 23 32 00 -1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 6. Ogólny zakres robót budowlanych przewidziany do wykonania: 1) Roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego przepustu w ul. Dworskiej w Myszkowie: a) rozebranie istniejącej konstrukcji przepustu dwuotworowego z rur żelbetowych o średnicy fi 600 mm, b) rozebranie ścianki czołowej z kamienia istniejącego przepustu wraz z utylizacją odpadu budowlanego - ok. 9,0m3, c) demontaż warstw konstrukcyjnych nawierzchni nad przepustem w zakresie objętym dokumentacją projektową: rozbiórka nawierzchni nad przepustem z mieszanek mineralno - bitumicznych średniej gr. do 10cm wraz z utylizacją odpadu budowlanego - ok. 66,0m2, rozbiórka podbudowy nad przepustem z kruszywa naturalnego o średniej gr. 20cm wraz z utylizacją odpadu budowlanego - ok. 99,0m2; 2) Przebudowa sieci wodociągowej kolidującej z budową przepustu w ul. Dworskiej w Myszkowie: wykonanie nowej sieci wodociągowej o dł. 11,0m z rur trójwarstwowych współwytłaczanych PE 100 RC SDR 11 o średnicy fi 180x16,4mm w rurze ochronnej stalowej ze szwem spiralnym (S) z dwoma zasuwami żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 150mm; 3) Roboty budowlane polegające na budowie przepustu drogowego w ul. Dworskiej w Myszkowie: a) wykonanie nowej konstrukcji przepustu z stalowych rur spiralnie karbowanych, b) umocnienie skarp na wlocie i wylocie przepustu: na długości 5,0 m od strony wlotu i 12,8m od strony wylotu należy umocnić skarpy otoczakami (kamień polny) 100÷150mm układanymi na podkładzie betonowym z betonu B-10 - ok. 53,40m2, c) umocnienie dna rowu na wlocie i wylocie przepustu: na długości 5,0 m od strony wlotu i 12,8 m od strony wylotu, należy umocnić dno rowu na wlocie i wylocie skarpy narzutem kamiennym z kamienia grubości 20 cm - ok. 40,60m2, d) odtworzenie nawierzchni nad przepustem (kategoria ruchu KR2) ze spadkiem poprzecznym dwustronny dostosowanym do istniejącej geometrii jezdni: ?- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm - ok. 66,0m2, - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm - ok. 66,0m2, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm - ok. 66,0m2, ?- pobocze nad przepustem umocnione kamieniem polnym grubości 15 cm układanym na betonie B 10 - ok. 40,0m2, e) montaż nowych drogowych barier ochronnych, w tym: - montaż barier drogowych (H1W5, poziom intensywności zderzenia A) o długości: 20,0 m od strony wlotu i 31,0 m od strony wylotu, - montaż obustronnych opasek bezpieczeństwa przy barierach - szerokości 1,0 m, f) porządkowanie terenu budowy po jej zakończeniu: wykonanie i rozbiórka tymczasowej nawierzchni z płyt drogowych na czas przebudowy przepustu oraz oznakowanie robót wg projektu organizacji robót - ok. 54,0m2; 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony: 1) dla budowy nowego przepustu w ul. Dworskiej w Myszkowie, wraz z robotami rozbiórkowymi: a) w dokumentacji projektowej, na którą składają się: - projekt budowlany, - projekt wykonawczy, ?- przedmiar robót, b) w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, c) w innych dokumentacjach i dokumentach, na które składają się: ?- badania podłoża gruntowego, - operat wodnoprawny, - projekt organizacji ruchu na czas budowy, - zestawienie użytych w dokumentacji projektowej znaków towarowych; 2) dla przebudowy sieci wodociągowej, kolidującej z budową nowego przepustu drogowego w ul. Dworskiej w Myszkowie: d) w dokumentacji projektowej na którą składają się: - projekt budowlany, - projekt wykonawczy, - przedmiary robót, e) w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 8. Istotne dokumenty umożliwiające realizację zamówienia: 1) decyzja pozwolenie wodnoprawne znak OŚR.6341.53.2012 z dnia 28.12.2012r., wydana przez Starostę Myszkowskiego; 2) decyzja pozwolenie na budowę nr 402na13 z dnia 29.07.2013r., wydana przez Starostę Myszkowskiego, obejmująca budowę przepustu drogowego i przebudowę sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 5442, 5440, 5835, w ramach zadania: Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej. 9. Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 10. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia. 1) Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz systemy odniesienia (normy) - oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważne. Rozwiązania równoważne, nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w dokumentacji projektowej; 2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania innych materiałów lub urządzeń, to rozumie się przez to, że w kalkulacji cenowej oferty (kosztorysie ofertowym) ujęte zostały materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (ogólne i szczególne). 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w zakresie wskazanym w swojej ofercie. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert częściowych; b) zawarcia umowy ramowej; c) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; d) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; e) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.00-3, 45.23.33.00-2, 45.23.32.20-7, 45.23.31.00-0, 45.11.27.30-1, 45.23.32.80-5, 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.32.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 248252,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 331316,27
Oferta z najniższą ceną: 331316,27 / Oferta z najwyższą ceną: 331316,27
Waluta: PLN.
źródło: komunikaty.pl

WYSZUKIWANIE KOMUNIKATY

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Portal Spożywczy Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Puls HR Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kształcenia Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.