PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Nowa Huta otwiera się na biznes

  • Autor: Propertynews.pl
  • 06 kwi 2017 14:36

Nowa Huta otwiera się na biznes Fot. Fotolia

W Nowej Hucie po­wsta­nie Stre­fa Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej (SAG). Zo­sta­nie nią ob­ję­tych 37 ha te­re­nów po­prze­my­sło­wych, które zo­sta­ną kom­plek­so­wo przy­go­to­wa­ne pod in­we­sty­cje prze­my­sło­we i usłu­go­we. Cał­ko­wi­ta war­tość pro­jek­tu to pra­wie 77,3 mln zł, z czego 64,7 mln zł po­cho­dzić bę­dzie z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich.

REKLAMA

Ak­tu­al­ny pro­jekt do­ty­czą­cy bu­do­wy SAG na te­re­nie pro­jek­tu „Kra­ków - Nowa Huta Przy­szło­ści” zo­stał ujęty w naj­now­szej wer­sji Stra­te­gii Zin­te­gro­wa­nych In­we­sty­cji Te­ry­to­rial­nych dla Kra­kow­skie­go Ob­sza­ru Funk­cjo­nal­ne­go.

Stre­fa Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej two­rzo­na jest głów­nie z myślą o mikro, ma­łych i śred­nich przed­się­bior­stwach. W Nowej Hucie po­wsta­nie prze­strzeń, która bę­dzie do­stęp­na dla firm z róż­nych branż ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem tzw. In­te­li­gent­nych Spe­cja­li­za­cji Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go. Są nimi: nauki o życiu (life scien­ces), ener­gia zrów­no­wa­żo­na, tech­no­lo­gie in­for­ma­cyj­ne i ko­mu­ni­ka­cyj­ne, che­mia, pro­duk­cja me­ta­li i wy­ro­bów me­ta­lo­wych oraz wy­ro­bów z mi­ne­ral­nych su­row­ców nie­me­ta­licz­nych, elek­tro­tech­ni­ka i prze­mysł ma­szy­no­wy, a także prze­my­sły kre­atyw­ne i czasu wol­ne­go.

W dniu 24 lu­te­go 2017 roku Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści za­war­ła umowę z pierw­szym wy­ko­naw­cą, który przy­go­tu­je część nie­zbęd­nej dla tej in­we­sty­cji do­ku­men­ta­cji. Ca­łość prac zmie­rza­ją­cych do utwo­rze­nia SAG – Nowa Huta Przy­szło­ści za­koń­czy się już w roku 2019. Ich efek­tem bę­dzie zaś stwo­rze­nie od­po­wied­nich wa­run­ków dy­na­mi­zu­ją­cych roz­wój spo­łecz­no-go­spo­dar­czy Kra­ko­wa oraz ca­łe­go Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go.

Podobał się artykuł? Podziel się!

PRIME PROPERTY PRIZE 2017

Do końca głosowania zostało


REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA