Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, to fakt, że tego typu polisa jest ubezpieczeniem odrębnym od klasycznych polis zawieranych dla fazy eksploatacji. Ubezpieczenie mienia od ognia, czy od wszystkich ryzyk nie obejmuje mienia będącego w trakcie budowy. Bardzo często wyłączona jest nawet odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody w mieniu już istniejącym i eksploatowanym spowodowane przez prace budowlane realizowane w jego sąsiedztwie lub bezpośrednio na nim. Ryzyka związane z fazą budowy czy modernizacji mają zupełnie odmienny charakter – są inaczej oceniane i wyceniane. Niebezpieczeństwa, na jakie są narażone obiekty w trakcie eksploatacji, mają przede wszystkim względnie stały charakter. Ryzyko pożaru w trakcie całego okresu ubezpieczenia praktycznie nie ulega większym zmianom. Podobnie maksymalna wartość szkody, jaka może powstać wskutek pożaru, jest co do zasady stała. Ewentualne jej wahania są spowodowane głównie czynnikami zewnętrznymi takimi jak: inflacja, wzrost wartości materiałów i robocizny. Natomiast zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w trakcie budowy i montażu, gdzie skala oraz rodzaj zagrożeń ulega ciągłym zmianom. Powodem tego jest fakt, iż wraz z postępem prac poważnym zmianom ulega sam przedmiot ubezpieczenia oraz jego wartość. Inny jest stopień zagrożenia deszczem nawalnym czy huraganem, kiedy budowa jest na etapie prac ziemnych, a inny, gdy obiekt jest w fazie wykończeniowej. Podobnie jest z ryzykiem pożaru, które od charakteru marginalnego przechodzi w ryzyko o charakterze dużym lub nawet katastroficznym (np. pożar tuż przed odbiorem końcowym).

Inwestycje budowlane wymagają zawarcia ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (ang. CAR – Contractor’s All Risks). Jego zakres jest dostosowany do specyfiki ryzyk występujących w procesie budowy i obejmuje szeroki katalog zdarzeń. Konstrukcja ubezpieczenia zakłada, że objęte są nim wszystkie szkody za wyjątkiem wyłączonych w warunkach ubezpieczenia. Oprócz ryzyk żywiołowych (np. pożar, powódź, huragan) polisa obejmuje m.in. szkody powstałe wskutek błędów projektowych, błędnego wykonawstwa, wad montowanych urządzeń i instalacji. Mimo iż okres ubezpieczenia odpowiada okresowi realizacji inwestycji, to zakres czasowy funkcjonowania ubezpieczenia jest znacznie szerszy. Obejmuje także szkody powstałe w okresie realizacji, których przyczyna tkwiła we wcześniejszych pracach, np. projektowych, w okresie prefabrykacji czy produkcji maszyn lub elementów. Podobnie na mocy klauzul dodatkowych ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte szkody, które powstały w okresie gwarancyjnym po oddaniu inwestycji do eksploatacji, jeżeli ich przyczyna miała miejsce przed końcowym odbiorem inwestycji. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu jest podstawowym i kluczowym ubezpieczeniem dla zapewnienia bezpieczeństwa realizowanej inwestycji. Jego głównym celem jest zapewnienie środków na usunięcie skutków szkód zaistniałych na placu budowy w toku prowadzenia prac.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU (35%) JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU PROPERTYNEWS.PL