- Komisja (...) jednogłośnie nałożyła na Alma Market SA w upadłości karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że spółka w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku nienależycie wykonała obowiązek (...) poprzez nieujawnienie (...) występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności; (...) poprzez brak zamieszczenia rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku - czytamy w komunikacie z 7. posiedzenia Komisji z 12 lutego 2019 r.

Jak podała KNF, kara jest niższa od maksymalnej z uwagi na uwzględnienie sytuacji finansowej podmiotu.

Czytaj całość: 

500 tys. zł kary dla Almy Market za nieujawnienie ważnych informacji

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl