Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" podał, że 23 maja otrzymał od Flemingo Dutyfree Shop Private Limited oraz Flemingo International Limited pismo informujące o zainicjowaniu przez Flemingo i Ashdod Holding Limited tj. dominującego akcjonariusza spółki procesu przeglądu opcji strategicznych związanych z inwestycją Flemingo w spółkę. W ramach tego procesu rozważane są m.in. scenariusze wzmocnienia współpracy operacyjnej pomiędzy podmiotami z Grupy Flemingo jak również możliwość przeprowadzenia zmian organizacyjnych w ramach grupy Flemingo, które mogą uwzględniać pozyskanie dla Baltony potencjalnego inwestora kapitałowego/strategicznego. 

Baltona podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu wewnętrznych analiz, inicjujących proces przeglądu opcji strategicznych, dotyczących wykorzystania operacyjnego poszczególnych grup aktywów Grupy Kapitałowej oraz dalszego rozwoju jej działalności. Intencją zarządu jest zidentyfikowanie w ramach przedmiotowego procesu, scenariuszy rozwoju działalności operacyjnej oraz określenie wariantów optymalnej struktury finansowania Grupy Kapitałowej w oparciu o posiadane źródła finansowania w różnych perspektywach czasowych.

Baltona przewiduje prowadzenie analiz m.in. w poniższych obszarach:

• kompleksowy przegląd potencjału oraz kierunków optymalnego wykorzystania wszystkich aktywów operacyjnych Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem możliwości dokonania zmian w zakresie działalności operacyjnej m.in. poprzez przeprowadzenie transakcji zbycia wybranych aktywów operacyjnych, obejmujących wyodrębnione rodzajowo lub geograficznie biznesy należące do Grupy Kapitałowej

• pozyskanie finansowania dłużnego, emisji akcji, obligacji krótko lub średnioterminowych lub wykorzystanie innych instrumentów finansowych o mieszanych charakterze,

• zmiany związane z optymalizacją lub uproszczeniem struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej

• zaangażowania nowego inwestora/partnera strategicznego dla całej Grupy Kapitałowej lub poszczególnych obszarów jej działalności.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl