• Top Secret składa wniosek o upadłość.
  • To marka rozwijana przez Redan SA,
  • Na koniec marca 2022 r. z logo Top Secret działały 162 sklepy.

Top Secret Sp. z o.o. została założona przez Redan w 2002 r. (do czerwca 2005 r. działała pod nazwą „Redan Market Sp. z o.o.”).

Zarząd Redan wskazuje, iż na dzień 31 lipca 2022 r. spółka posiadała należności od Top Secret w łącznej kwocie 25,1 mln zł.

Redan i Top Secret są współkredytobiorcami w umowie kredytu. Na dzień 31 lipca 2022 r. Top Secret korzystał w ramach tej umowy z kredytu w łącznej kwocie 7,5 mln zł. W przypadku niedokonania spłaty kredytu przypadającego na TS, Redan byłby zobowiązany do dokonania tej spłaty na rzecz banku. Redan ma utworzoną rezerwę na pokrycie tego ryzyka w wysokości 3 mln zł.

W ocenie zarządu Redan, w krótkim terminie, złożenie wniosku o upadłość przez Top Secret nie będzie miało istotnego wpływu na sytuację spółki Redan, w tym w szczególności na realizowane poziomy sprzedaży, marży ani przepływy pieniężne.

Jak podawał Redan w raporcie za I kwartał 2022, na dzień 31 marca 2022 r. Redan posiadał towary o wartości 38 mln zł netto (po uwzględnieniu odpisów
aktualizujących), z tego 17 mln zł znajdowało się w sklepach pod marką Top Secret lub outletach.

Firma informowała też, że Redan posiada na 31 marca 2022 r. należności od grupy kapitałowej Top Secret Sp. z o.o., po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, na kwotę 11,2 mln zł, z tego 8,4 mln zł jest objęte układem w Top Secret Sp. z o.o. i w związku z tym ma ustalony harmonogram spłat do 31 grudnia 2026 r. (odpisy są utworzone na całość kwoty, która ma być objęta umorzeniem zgodnie z warunkami układu z wierzycielami przyjętego w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym w Top Secret Sp. z o.o.).

"Nie zmienia to faktu, że w 2022 r. występuje podwyższony poziom niepewności oraz występują zagrożenia, które wskazują na istnienie niepewności, co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności i z tego względu Spółka może w
przyszłości nie uzyskać zakładanych korzyści ekonomicznych z aktywów i nie uregulować zobowiązań w toku zwykłej działalności" - informował Redan w raporcie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl