• Echo Investment odnotowało w I kw. 2023 roku 11,5 mln zł zysku netto j.d. i 25,3 mln zł zysku operacyjnego - wynika z raportu kwartalnego spółki.
  • Konsensus PAP Biznes zakładał 6,4 mln zł zysku netto (przedział od 2-8,5 mln zł zysku) i 14,8 mln zł zysku EBIT (przedział 11,1-19,1 mln zł).
  • Echo Investment wyemitował obligacje o okresie zapadalności 5 lat o wartości 140 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.
  • Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy bazowej WIBOR 6M plus marża. Objęli je inwestorzy kwalifikowani.

Zarząd ocenia, że Echo będzie w stanie utrzymać notowaną w segmencie mieszkaniowym marżę na poziomie ok. 30 proc. Do końca roku grupa planuje sprzedaż czterech projektów w sektorze komercyjnym.

Echo Investment spodziewa się, że ceny mieszkań będą rosnąć, a popyt się utrzyma - poinformowali przedstawiciele spółki.

MLP

W ramach przeprowadzonej przez MLP Group emisji obligacji przydzielone zostały wszystkie oferowane papiery korporacyjne. Inwestorzy objęli 29.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1000 euro za jedną obligację - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

PZU

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł do 1.155 mln zł z 884 mln zł rok wcześniej - poinformował ubezpieczyciel w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 1.014 mln zł.

Dzięki niższej częstości szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych rentowność rynku OC jest dodatnia, ale utrzymanie niskich cen na tym rynku, przy jednoczesnym wzroście wartości średniej szkody, wskazuje na konieczność pojawienia się trendu wzrostowego w polityce cenowej towarzystw - ocenia PZU.

PKN Orlen

Skorygowana EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 17,15 mld zł - podała spółka w prezentacji wynikowej. Analitycy spodziewali się, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 17,37 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły w pierwszym kwartale mld 110 mld zł, a analitycy spodziewali się 99 mld zł przychodów.

PKN Orlen spodziewa się w 2023 roku spadku rok do roku cen ropy naftowej do poziomu 85-95 USD/bbl, a maża rafineryjna spadnie do około 11 USD/bbl - podał Orlen w prezentacji wynikowej. Obniży się też dyferencjał do około 5 USD/bbl.

Allegro

Allegro widzi szansę na ożywienie popytu konsumenckiego od II połowy 2023 roku i zakłada poprawę prowizji od sprzedaży (take rate), dzięki zmianom cennika od lipca - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes dyrektor finansowy Jon Eastick. Dodał, że wzrost liczby transakcji na platformie Allegro jest bardzo zadawalający w maju i kwietniu.

Skorygowana EBITDA grupy Allegro w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosła o 14,7 proc. do 530,9 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 481,5 mln zł.

Allegro szacuje wzrost GMV grupy w II kwartale 2023 roku na 10-11 proc. rdr, a przychodów o 9-11 proc., skorygowanej EBITDA o 3-8 proc. rdr wyższa, zaś łączny CAPEX na drugi kwartał spodziewany jest na poziomie 145-160 mln zł. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Allegro nie pobiera jeszcze opłat od sprzedawców na allegro.cz - poinformował dyrektor finansowy Jon Eastick podczas czwartkowej telekonferencji dla analityków.

Giełda Papierów Wartościowych

Nowa strategia GPW zakłada, że do 2027 roku wzrost przychodów grupy wyniesie 157 mln zł, z tego 101 mln zł przypada na nowe inicjatywy strategiczne. Spośród nich głównymi dźwigniami wzrostu będą rozwój podstawowych platform obrotu oraz nowe produkty i usługi danowe.

GPW jest zainteresowana rozszerzaniem działalności i pod uwagę w M&A bierze potencjalnie np. spółki technologiczne, związane z rynkiem kapitałowym, czy cyberbezpieczeństwem - poinformowali przedstawiciele spółki. W ocenie zarządu, GPW jest naturalnym kandydatem, by wspierać rozwój rynku w Ukrainie.

Pozostałe spółki

Hydro Aluminium wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Alumetalu, po cenie 78,69 zł za papier - podało pośredniczące w wezwaniu Pekao Investment Banking.

Zarząd PZ Cormay chce przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki oraz kluczowych osób zatrudnionych w spółce i spółkach z grupy - podał PZ Cormay w komunikacie.

Rada nadzorcza Globe Trade Centre, kierując się rekomendacją zarządu, wydała pozytywną opinię w sprawie odstąpienia od opublikowanej polityki dywidendoweji przeznaczenia w całości zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy - podało GTC w komunikacie. WZ zdecyduje w sprawie skupu do 86,1 mln akcji własnych.

Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees zdecydowali, że spółka przeznaczy na wypłatę dywidendy blisko 9,4 mln zł z zysku za 2022 r., co daje 0,1 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Skorygowana EBITDA Grupy Pracuj w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 83,9 mln zł - wynika z raportu kwartalnego spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał 78 mln zł skorygowanej EBITDA.

Grupa Pracuj spodziewa się umiarkowanego spowolnienia w obszarze rekrutacji w oczekiwaniu na poprawę sytuacji gospodarczej - poinformowali przedstawiciele spółki podczas czwartkowej wideokonferencji. Grupa planuje systematyczny wzrost średnich cen projektów rekrutacyjnych i usług.

Zarząd Grupy Pracuj ocenia, że możliwy w 2023 r. jest dwucyfrowy wzrost przychodów w całej grupie - poinformowali przedstawiciele spółki podczas czwartkowej wideokonferencji. Grupa nie planuje znacząco zwiększać zatrudnienia.

Kruk chce zaoferować w trybie oferty publicznej do 500 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AN4, o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Grupy Azoty Puławy zgodzili się na zwiększenie budżetu projektu budowy węglowego bloku energetycznego do 1,230 mld zł.. Wiceprezes spółki Justyna Majsnerowicz informowała wcześniej, że generalny wykonawca Polimex-Mostostal wystąpił o zmianę wartości kontraktu.

Hyundai Engineering Co., generalny wykonawca projektu Polimery Police, zwrócił się do Grupa Azoty Polyolefins, spółki z grupy kapitałowej Grupa Azoty, o podwyższenie wynagrodzenia o 24,15 mln euro - poinformowała Grupa Azoty w komunikacie.

Strata netto grupy PHN w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 8,5 mln zł. Przed rokiem, w pierwszym kwartale 2022 r., PHN miał 21,3 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka Tebesa, akcjonariusz Novity, zgłosił projekt uchwały na ZWZ w sprawie wypłaty przez spółkę dywidendy w kwocie 30 mln zł, co daje 12 zł na akcję. Środki miałyby pochodzić z całości zysku za 2022 rok oraz z kapitału zapasowego - poinformowała Novita w komunikacie.

Zarząd MFO rekomenduje walnemu zgromadzeniu, aby zysk netto za 2022 r. oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy - poinformowała spółka w komunikacie. W 2022 roku MFO wypłaciło 4 zł dywidendy na akcję.

Zarząd PlayWay rekomenduje wypłatę 19,39 zł dywidendy na akcję, co daje w sumie kwotę 128 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Apator skupia się na inteligentnych rozwiązaniach w swoich produktach, z kolei w segmencie związanym z zieloną energią, spółka widzi potencjał dla rozwiązań z zakresu bilansowania i rozwiązań związanych z oprogramowaniem - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki, Maciej Wyczesany.

Creotech Instruments będzie liderem projektu realizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Całkowita wartość projektu wynosi około 1 mln euro, w tym około 400 tys. euro przypada na Creotech Instruments - poinformowała spółka w komunikacie.

Firma private equity Innova Capital obejmie większościowy pakiet udziałów w Netopia Group, czyli rumuńskim dostawcy usług płatniczych - poinformowała Innova w komunikacie prasowym.

ZWZ spółki Auto Partner zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 19,6 mln zł z zysku za 2022 rok. Dywidenda na jedną akcję wynosi 0,15 zł - podała spółka w komunikacie.

World Trade Monitor, wskaźnik obrazujący dynamikę wolumenu handlu międzynarodowego, w marcu wzrósł o 1,5 proc. względem lutego - podało holenderskie Biuro Analizy Polityki Gospodarczej (CPB).

Asseco Poland obserwuje utrzymujący się popyt na rozwiązania IT - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Grupa chce większego zaangażowania lokalnych spółek w szukaniu celów akwizycyjnych za granicą.

Mo-Bruk występując w ramach konsorcjum firm z "Klimapol" podpisał umowę z Orlen Eko na wykonanie usługi polegającej na wydobyciu, odwodnieniu, odbiorze, transporcie ze składowiska oraz zagospodarowaniu odpadu - poinformowała spółka w komunikacie. Szacunkowa łączna wartość umów wynosi 13,8 mln zł netto, tj. 14,9 mln zł brutto.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kompap podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości ok. 4,68 mln zł, co daje 1 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl