• Zysk netto Alior Banku wyniósł w I połowie 2023 872 mln zł.
  • To wzrost zrósł o 486 mln zł w porównaniu do wyniku z I połowy 2022.
  • Zysk netto w II kw. 23 wyniósł 506 mln zł i wzrósł o 290 mln zł w porównaniu do wyniku z II kw. 22." - poinformował bank w sprawozdaniu zarządu.

Bank wskazał, że poprawa zysku Grupy Kapitałowej Alior Banku r/r była możliwa dzięki m.in. wyjściu gospodarki z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19; poprawie jakości portfela kredytowego; znacznemu wzrostowi stopy referencyjnej NBP, która na koniec czerwca br. wynosiła 6,75 proc. wobec 6 proc. na koniec czerwca 2022 r., co bezpośrednio wpłynęło na wzrost stawki WIBOR3M (podstawowej stopy procentowej wykorzystywanej przez bank do ustalania ceny udzielanych kredytów) do średniego poziomu 6,92 proc. w I półroczu br. wobec 4,87 proc. rok wcześniej, co z kolei umożliwiło zwiększenie marży odsetkowej banku (NIM) z 4,86 proc. w I połowie 2022 r. do 5,91 proc. w I połowie br.

Jak poinformowano w sprawozdaniu zarządu, w I półroczu 2023 r. było niewiele zdarzeń o charakterze jednorazowym, które w istotny sposób wpłynęły na wyniki banku. Chodzi o utworzenie 11 mln zł dodatkowej rezerwy na koszt "wakacji kredytowych"; wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce, który spowodował wzrost kosztów działania banku, szczególnie w obszarach kosztów pracowniczych.

Koszty działania banku w I połowie br. spadły w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim o 88 mln zł, czyli do 996 mln zł. Jak podano, na spadek kosztów największy wpływ miał brak w 2023 r. wpłaty do funduszu pomocowego Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (koszt w I połowie 2022 r. wyniósł 195 mln zł). "Z wyłączeniem tego elementu, koszty działania Grupy w I połowie 2022 r. wyniosły 889 mln zł, czyli porównywalne koszty działania Grupy w I połowie 2023 r. wzrosły o ok. 12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim" - poinformowano.

Dodano, że wzrost kosztów działania wynikał m.in. ze wzrostu kosztów pracowniczych, wyższych kosztów czynszu i utrzymania budynków, wyższych kosztów związanych z usługami informatycznymi, jak również z ogólnym inflacyjnym wzrostem kosztów.

Podkreślono, że w trakcie I półrocza br. utrzymano proces zwiększania stabilności i bezpieczeństwa portfela kredytowego banku poprzez zwiększenie zaangażowania w kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które pomimo znacznego wyhamowania popytu na kredyty hipoteczne, wzrosły z 25,8 proc. na koniec 2022 r. do 25,9 proc. na koniec I półrocza br. (wg. wartości brutto) w strukturze portfela kredytowego.

Zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 25,4 proc., a zwrot z aktywów (ROA) był na poziomie 2,1 proc. - dodano.

"Wynik z tytułu odsetek osiągnął 2 264 mln zł i stanowił główny składnik przychodów Grupy Kapitałowej Alior Banku na poziomie ok. 83,4 proc. łącznych przychodów w I półroczu 2023 r. W porównaniu do I połowy 2022 r. wzrósł on o 23,4 proc., co było determinowane przede wszystkim przez utrzymujące się wysokie stopy procentowe" - poinformował bank.

Jak zauważył w sprawozdaniu zarząd, wynik z tytułu opłat i prowizji w I półroczu br. wzrósł r/r o 3,3 proc., do 424,7 mln zł. "Na wynik złożyło się 887 mln zł przychodów prowizyjnych (wzrost w porównaniu z I połową 2022 r. o 10,3 proc.) oraz 462,3 mln zł kosztów prowizyjnych (wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. o 17,8 proc.)" - podano.

Głównym składnikiem przychodów z tytułu opłat i prowizji - poinformował bank - są prowizje związane z obsługą kart płatniczych i kredytowych, które wyniosły w I półroczu br. 367,5 mln zł, co stanowiło wzrost r/r o 22,1 proc. Podkreślił, że istotnym składnikiem wyniku z tytułu opłat i prowizji, który zanotował duży wzrost były prowizje na transakcjach wymiany walut, które wzrosły o 18,5 proc. wobec I połowy 2022 r., do 183,6 mln zł.

"Wskaźniki Tier1 oraz TCR Grupy Kapitałowej Alior Bank na koniec czerwca 2023 r. pozostały na wysokim poziomie (odpowiednio 14,16 proc. oraz 15,11 proc.), pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulacyjnymi (odpowiednio o 551 p.b. oraz o 446 p.b.). Grupa Kapitałowa Alior Banku dysponuje nadwyżką kapitałów Tier 1 w wysokości ok. 2,6 mld zł powyżej minimów regulacyjnych" - podano w sprawozdaniu.

"Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Alior Bank S.A. na 30 czerwca 2023 r. (wyrażone w liczbie pełnych etatów, z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych i innych długotrwałych nieobecności) wynosiło 7 041 etatów, wobec 7 091 etatów w czerwcu 2022 r. Spadek zatrudnienia nastąpił głównie w wyniku adaptacji modelu biznesowego Banku do zmienionego otoczenia biznesowego, był także konsekwencją naturalnej fluktuacji pracowników" - wskazano.

Ze sprawozdania wynika, że na koniec czerwca br. miał 527 placówek (165 oddziałów tradycyjnych, siedem Private Banking, 13 Centrów Bankowości Korporacyjnej oraz 342 placówki partnerskie). Ponadto swoje produkty dystrybuował też poprzez 10 Centrów Hipotecznych oraz sieć ok. 3 tys. pośredników. Bank prowadził działalność za pośrednictwem oddziału w Rumunii, gdzie obsługa klientów odbywała się w kanałach zdalnych - podał.

Największym akcjonariuszem banku jest Grupa PZU SA z 31,91 proc. głosów z akcji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl