• W Koninie powstanie nowe osiedle mieszkaniowe Cukrovnia.
  • Inwestycja położona będzie nad Jeziorem Pątnowskim w Koninie na terenie o powierzchni blisko 20 ha.
  • Na osiedlu powstanie do 350 mieszkań, o powierzchniach od ok. 25 do 300 mkw.

Kształt inwestycji Cukrovnia nadała nadrzędna idea projektowa - chęć stworzenia osiedla mieszkaniowego bezpiecznego i przyjaznego mieszkańcom ze względu na sposób organizacji przestrzeni.

Obszar zajmowany przez domy jednorodzinne został podzielony na jednostki sąsiedzkie - „enklawy”. Każda z enklaw posiada indywidualny wjazd z drogi publicznej, zakończony półprywatnym placem otoczonym domami. Ruch kołowy w enklawach jest przeznaczony jedynie do obsługi mieszkańców.

Obszar zajmowany przez domy jednorodzinne został podzielony na jednostki sąsiedzkie - „enklawy”. fot. mat. pras.
Obszar zajmowany przez domy jednorodzinne został podzielony na jednostki sąsiedzkie - „enklawy”. fot. mat. pras.

Podział na jednostki sąsiedzkie sprawił, że mieszkańcy mogą integrować się w obrębie mniejszych grup społecznych. Place zostały połączone między sobą ciągami komunikacji pieszej z publiczną zielenią oraz małą architekturą. Dzięki wyodrębnieniu stref publicznych - głównych ciągów komunikacyjnych, półprywatnych - placów przeznaczonych dla wspólnoty mieszkańców, oraz prywatnych - działek indywidualnych założenie uzyskało charakter czytelny dla użytkowników. Przestrzeń zapewniająca budowanie relacji sąsiedzkich wzmacnia poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty.

Budynki mieszkalne wielorodzinne posiadają wspólne przestrzenie zieleni. fot. mat. pras.
Budynki mieszkalne wielorodzinne posiadają wspólne przestrzenie zieleni. fot. mat. pras.

Kwartały zabudowy przeznaczone na niskie budynki mieszkalne wielorodzinne posiadają wspólne przestrzenie zieleni pozbawione dróg kołowych zapewniając bezpieczeństwo najmłodszym użytkownikom. Partery budynków zajmują lokale usługowe o przeznaczeniu typu żłobek, przedszkole czy klub senioralny.

Zaplecze funkcjonalne dla całego założenia zapewnia pas usług w środkowej części założenia, znajdujący się na głównej osi kompozycyjnej układu urbanistycznego. Całość założenia spaja ogólnodostępny bulwar położony w południowej części - równoległy do linii brzegowej Jeziora Pątnowskiego. 

Zróżnicowanie typów zabudowy, w tym jej struktury, gęstości oraz szczegółowych parametrów jak np. rodzaje dachów umożliwia swobodną implementację rozwiązań technologicznych z zakresu ekologii (zielone dachy) oraz odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne).

Struktura urbanistyczna zabudowy osiedla została wkomponowana w istniejący układ kompozycyjny dzielnicy Łężyn. Istniejący układ urbanistyczny północnej i wschodniej części Łężyna stanowi w przeważającej części intensywna zabudowa jednorodzinna zajmująca działki gruntu o średniej powierzchni ok. 7 arów.  Graniczy ona od północy z terenem niskiej zabudowy wielorodzinnej. Całość krystalizuje oś prowadząca w kierunku dawnych zabudowań  Cukrowni Gosławice - ul. Łężyńska i Aleja Cukrownicza otoczona budynkami o charakterze usługowych i użyteczności publicznej. Od strony zachodniej i południowej teren inwestycji graniczy z terenami ogródków działkowych, o zabudowie na niewielkich działkach gruntu z dużym udziałem zieleni.

Nowa zabudowa została zaprojektowana w nawiązaniu do otoczenia. Całość skupia się wzdłuż poprzecznie usytuowanej głównej osi komunikacyjnej zakończonej łukiem na sylwecie Jeziora Pątnowskiego. Północne tereny inwestycji sąsiadujące z rejonem ul. Wojciechowo zaprojektowane zostały jako niska zabudowa jednorodzinna zgrupowana wzdłuż centralnie położonych, bezprzejazdowych placów.

Sposób kształtowania komunikacji wewnętrznej nawiązuje do sposobu zagospodarowania ulic występujących na terenie Łężyna. Działki gruntowe pod budynki jednorodzinne posiadają skalę dostosowaną do otoczenia – od północy działki posiadają większe powierzchnie, zagęszczając się w kierunku sąsiednich ogródków działkowych. Wzdłuż głównych osi komunikacyjnych zaprojektowano ogólnodostępną zieleń. Zieleń wypełnia również linki piesze - łączące poszczególne etapy zabudowy jednorodzinnej (enklawy).

Część założenia urbanistycznego położoną najbliżej Jeziora Pątnowskiego zaprojektowano jako tereny usługowe i mieszkalnictwa wielorodzinnego. Założenie stanowi nawiązanie do Alei Cukrowniczej, gdzie główna oś otoczona została wyższymi budynkami o publicznym charakterze.  Wierzymy,  że zabudowa o centrotwórczym charakterze stanie się nowym centrum dzielnicy Łężyn.

Koncepcja przewiduje utworzenie łącznej liczby lokali mieszkalnych w zakresie od 180 do 350 sztuk, o powierzchniach od ok. 25 do ok. 300 mkw.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl