Dokumenty należy składać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Agencja wskazała, że nabór został wydłużony o dwa tygodnie - do 19 lipca br. Do tej pory do wpłynęło ponad 1900 wniosków; najwięcej złożyli ich rolnicy w Lubelskiem (228) i Zachodniopomorskiem (213).

O tę pomoc finansową mogą się starać rolnicy - osoby fizyczne (w tym "wspólnie wnioskujące"), wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i oddziały przedsiębiorcy zagranicznego. Muszą oni posiadać nieruchomość, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej lub gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większej niż 300 ha. Jego wielkość ekonomiczna powinna mieścić się w przedziale od 13 tys. euro do 200 tys. euro, a wnioskujący zobligowany jest do prowadzenia w celach zarobkowych działalności rolniczej w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

W ramach obszaru D "Modernizacji gospodarstw rolnych" można realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych czy wyposażenia do produkcji rolnej, jak i z budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. W tym naborze będzie również można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem że będzie ona wykorzystywana na pokrycie potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.

Pomoc może zostać przyznana również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. Inwestycje trwale związane z gruntem lub nieruchomością nie mogą być realizowane przez "osoby wspólnie wnioskujące".

Pomoc ma charakter refundacji. Dofinansowanie wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, a w przypadku gdy o fundusze ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy - 60 proc.

Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł. Jeden beneficjent i jedno gospodarstwo może otrzymać nawet 600 tys. zł, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane są bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca lub adaptacją na inwentarskie innych istniejących w gospodarstwie budynków. W pozostałych przypadkach limit wynosi 250 tys. zł.

O to wsparcie mogą się ubiegać się również beneficjenci "Modernizacji gospodarstw rolnych" w obszarach A, B, C, pod warunkiem że nie wyczerpali swojej puli. Na przykład. jeżeli rolnik składał wniosek w obszarze B i nie wykorzystał całej kwoty (600 tys. zł), to w obszarze D może złożyć w tym naborze wniosek o pozostałe środki - wyjaśniła ARiMR.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl