Politechnika Częstochowska wchodzi w skład konsorcjum, które zawarło umowę na opracowanie koncepcji i wymagań systemu ważenia pojazdów w ruchu o wysokiej dokładności i stabilności pomiaru oraz pilotażowe wdrożenie badawczej wersji tego systemu.

Projekt nosi kryptonim "GEOSTRATEG". Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisało umowę z konsorcjum, które oprócz PCz tworzą jeszcze : Ministerstwo Infrastruktury, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Krakowska. Projekt jest realizowany w ramach programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG". Liderem merytorycznym projektu jest Ministerstwo Infrastruktury, którego jednym z głównych zadań w projekcie jest wyznaczanie kierunków realizacji prac poprzez akceptację etapów i harmonogramu realizowanych zadań.

Całość wartości projektu w kwocie 7 622 205 zł sfinansowana zostanie przez budżet państwa. Wdrożenie systemu będzie obejmowało 3 stanowiska drogowe, umożliwiające pomiar nacisku osi na drogę i masy całkowitej, bez potrzeby zatrzymywania pojazdu. W ramach projektu będzie opracowana propozycja zmian legislacyjnych umożliwiających zastosowanie jego efektów w praktyce. Jego realizację przewidziano na okres 3 lat.

Praktyczne rezultaty jakich po realizacji projektu należy się spodziewać to ochrona sieci drogowej przed przyspieszoną degradacją, spowodowaną przez pojazdy przeciążone, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (pojazdy przeciążone stanowią zagrożenie ze względu m.in. na wydłużoną drogę hamowania w stosunku do nieprzeciążonych pojazdów, ze względu na pogorszoną stabilność podczas manewrów oraz możliwość uszkodzenia ogumienia i elementów zawieszenia pojazdu). Dochodzi do tego jeszcze wsparcie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw realizujących przewozy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dzięki lepszej ochronie infrastruktury drogowej możliwe będzie ograniczenie środków wydatkowanych przez ten cel przez zarządców dróg i budżet państwa. Na poprawie bezpieczeństwa i wsparciu konkurencyjności skorzystają również bezpośrednio kierujący pojazdami oraz firmy transportowe.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl