Chodzi o ustawę z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw. Jak podała w piątek kancelaria prezydenta, prezydent podpisał ustawę w czwartek, 7 września br.

Jak przekazała kancelaria prezydenta, proponowane w ustawie rozwiązania rozszerzają mandat ustawowy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) o działalność niezwiązaną z eksportem.

"W ustawie zaproponowano więc, aby wszystkie ubezpieczenia oferowane w oparciu o ustawę o KUKE nosiły wspólne miano +ubezpieczeń gwarantowanych+, a nie, tak jak dotychczas - +ubezpieczeń eksportowych+" - podała KPRP.

KUKE będzie mogła m.in. oferować ochronę ubezpieczeniową w zakresie umów lub inwestycji realizowanych na terytorium Polski, umożliwiających rozpoczynanie, kontynuowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej wnoszącej istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu.

Ustawa rozszerza katalog podmiotów mogących korzystać z ochrony ubezpieczeniowej KUKE o polskie oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które dokonują eksportu krajowych towarów i usług. Krajowi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z takiej ochrony także w przypadku dokonywania inwestycji bezpośrednich za granicą za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych mających siedzibę za granicą.

Jak podała kancelaria prezydenta, ubezpieczeniem KUKE będą mogły być także objęte inwestycje podejmowane w celu realizacji kontraktów eksportowych - ubezpieczenie takie obejmie szkody poniesione przez ubezpieczającego w związku z realizacją danej inwestycji, jeżeli szkody te będą następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko polityczne.

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 r., "zmierzające przede wszystkim do uniemożliwienia przejmowania kontroli w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez osoby inne niż farmaceuci lub spółki z ich udziałem oraz przez podmioty, które już prowadzą, w sposób bezpośredni lub pośrednio, co najmniej cztery apteki ogólnodostępne".

"Niedopuszczalne będzie także przejęcie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez osobę, która wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczym. Ograniczenia powyższe nie będą stosowane do przejęcia kontroli w wyniku nabycia spadku" - podała kancelaria prezydenta.

Jak dodano, naruszenie zakazu przejęcia kontroli skutkować będzie cofnięciem przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej dla podmiotu, nad którym została przejęta kontrola, oraz nałożeniem przez organ inspekcji farmaceutycznej kary pieniężnej od 50 tys. zł do 5 mln zł na podmiot przejmujący niedozwoloną kontrolę w rozumieniu ustawy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wchodzą w życie w późniejszym terminie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl