W wykazie prac legislacyjnych rządu wskazano na prace nad projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia propozycji zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 o nr ID387.

Wyjaśniono, że zaproponowane zmiany finansowe w PROW 2014-2020 pozwolą na efektywną realizację programu oraz optymalizację wykorzystania dostępnego budżetu. Dodano, że utrzymujący się od dłuższego czasu wysoki kurs euro względem złotego powoduje, że w przypadku wielu instrumentów wsparcia, przy zaangażowaniu niższych zasobów finansowych, wskaźniki zostały bądź zostaną osiągnięte, a jednocześnie pojawiły się oszczędności, które można przesunąć na realizację innych instrumentów wsparcia. W związku z tym zaproponowano zmiany finansowe PROW 2014-2020. Pozwolą na efektywną realizację programu oraz optymalizację wykorzystania dostępnego budżetu - zauważono.

"W szczególności zwiększenie budżetu na operacje typu M04.1 +Modernizacja gospodarstw rolnych+ przyczyni się także do zwiększenia zdolności gospodarstw rolnych do magazynowania i przechowywania nadwyżek ziaren zbóż. Tym samym spowoduje zmniejszenie napięć ekonomicznych w sektorze rolnym wywołanych wojną na Ukrainie" - poinformowano. W projekcie zaproponowano m.in. zwiększenie budżetu M04.1 "Modernizacja gospodarstw rolnych" o 78,9 mln euro.

Zwrócono uwagę, że w ramach tego instrumentu wsparcia planuje się ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy na początku czerwca br. równolegle z naborem tematycznym dotyczącym zakupu i montażu silosów w ramach KPO.

"Dodatkowo zaproponowane zmiany finansowe PROW 2014-2020 pozwolą na zmniejszenie ryzyka niewykorzystania środków przewidzianych na realizację tych instrumentów, w ramach których proces przyznawania pomocy ze środków PROW 2014-2020 został już zakończony i nie przewiduje się przeprowadzania naborów wniosków na zasadach określonych w tej perspektywie finansowej" - zaznaczono. Dodano, że zmiany przewidziane w projekcie uchwały pozwolą również na skoncentrowanie się na jak najlepszym przygotowaniu się do wdrażania podobnych interwencji w ramach PS WPR 2023-2027, bez uszczerbku dla realizacji celów określonych dla PROW 2014-2020.

Zwrócono uwagę, że w ostatnim czasie w polskim rolnictwie notuje się pogarszające się warunki działalności produkcyjnej oraz niepewność rynkową, spowodowane m.in. znacznym wzrostem cen środków do produkcji, wzrostem kosztów finansowania zewnętrznego oraz wahaniami cen wytwarzanych produktów. Podkreślono, że wielu potencjalnych beneficjentów pomocy odłożyło w czasie planowane inwestycje, co skutkowało brakiem złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub rezygnacją z zawarcia umowy przyznania pomocy.

"Jednocześnie wpływ na podejmowane przez potencjalnych beneficjentów decyzje mają ogólne warunki społeczno-gospodarcze wynikające z konfliktu zbrojnego w Ukrainie, który znacząco przyczynia się do niestabilności rynków, zrywania łańcuchów dostaw, w tym dostaw produktów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji a także trudna sytuacja na rynku pracy" - stwierdzono.

"Wprowadzenie zmiany powinno nastąpić jak najszybciej, tak aby umożliwić ich zastosowanie jeszcze w 2023 r. Szybkie działanie w tym zakresie zwiększy szansę na pełne i efektywne wykorzystania środków programu" - wskazano. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to II kwartał 2023 r.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl