Na stronach rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenie ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych danych umieszczanych w sprawozdaniach oraz informacjach dotyczących paliw ciekłych, przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa.

Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektowane przepisy mają ułatwić prowadzenie sprawozdawczości przez podmioty do tego zobowiązane, a także ułatwią dostęp do informacji przekazanych i wprowadzą jawność wykazu, nie naruszając regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. Zaznaczono, że zakres sprawozdawczości oraz podstawa wpisu do wykazu nie obejmuje odbiorców końcowych nabywających paliwa w obrocie detalicznym.

Jak wskazano rezultatem wprowadzanych zmian ma być lepszy monitoring sektora paliw oraz ograniczenie możliwości prowadzenia działalności w sposób nieczytelny i nietransparentny. W OSR wyjaśniono, że w przypadku infrastruktury, przekazywane informacje umożliwią, z jednej strony, bieżące monitorowanie oraz ograniczenie możliwości prowadzenia działalności w sposób nielegalny, a z drugiej umożliwią szybkie identyfikowanie i karanie takiej nielegalnej działalności. "W perspektywie długofalowej regulacja będzie promować uczciwą konkurencję, wzrost bezpieczeństwa konsumentów paliw ciekłych oraz wzmacniać bezpieczeństwo paliwowe państwa, a także ułatwiać cykliczne przekazywanie sprawozdań oraz informacji, w tym do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw energii" - podkreślono.

Poinformowano również, że projekt rozporządzenia nie powoduje skutków finansowych dla jednostek sektora finansów publicznych.

Według OSR, projektowana zmiana umożliwia zwiększenie dostępności do informacji o podmiotach działających na rynku paliw ciekłych, także przedsiębiorstw energetycznych zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych; co prowadzi do dalszego uszczelnienia rynku, ograniczenia nieprawidłowości (zjawiska "szarej strefy" na rynku paliw, które powoduje straty dla budżetu państwa oraz firm działających legalnie).

Zaznaczono, że umożliwienie przekazywania sprawozdań oraz informacji w ramach platformy przez podmioty posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący ułatwi zarówno prowadzenie cyklicznej sprawozdawczości, ale także monitoring danych zawartych w sprawozdaniach o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, poprzez wskazanie formy rozporządzenia nimi lub przedstawienie informacji o zużyciu ich na potrzeby własne.

Zwrócono uwagę, że szybkie przekazywanie informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury, prowadzi do uszczelnienia rynku, również ograniczenia potencjalnych nieprawidłowości.

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 września.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl