Sejm w środę głosował nad uchwałą Senatu w sprawie ustawy o europejskim indywidualnym produkcie emerytalnym. Senat opowiedział się za odrzuceniem ustawy w całości, jednak Sejm podczas głosowania opowiedział się przeciw stanowisku izby wyższej. Teraz ustawa trafi do prezydenta do podpisu.

Ustawa przewiduje powstanie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE). Rozwiązanie ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. OIPE będzie posiadać możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenia OIPE przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE.

Do OIPE zastosowane zostaną podobne rozwiązania podatkowe, jak w IKE, czyli zwolnienia z opodatkowania dochodów generowanych w czasie oszczędzania na subkoncie OIPE. Dotyczyć to będzie także dochodów powstałych w momencie wypłaty środków z takiego subkonta, po zrealizowaniu celu oszczędzania.

Roczny limit wpłat na OIPE będzie stanowił kwotę odpowiadającą trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Przykładowo, w 2023 r. wysokość wpłat na OIPE w Polsce określono na 20 805 zł. Świadczenia z OIPE będą też zwolnione z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Limit kosztów i opłat związanych z prowadzeniem OIPE będzie wynosił 1 proc. zgromadzonego kapitału.

Innymi przepisami tej ustawy wprowadzono rekomendacje Komitetu Stabilności Finansowej, dotyczące poprawy i wzmocnienia bazy kapitałowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Chodzi o spełnienie przez kasy wymagań dotyczących m.in. minimalnego poziomu funduszy własnych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl