Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadza nowy mechanizm korygujący nadmierną nierównowagę finansów publicznych, który zastąpi dotychczasowy mechanizm korekty zawarty w stabilizującej regule wydatkowej (SRW). Wprowadza też "klauzulę obronną", która pozwoli na szczególne traktowanie wydatków na obronność.

Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 258 posłów, przeciw było 161, od głosu wstrzymało się 23.

Przyjęte poprawki podwyższają świadczenia pieniężne przyznawane działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych do wysokości najniższej emerytury ogłaszanej przez prezesa ZUS.

Kolejna z zaaprobowanych poprawek przewiduje, że w razie utworzenia ministerstwa prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych wprowadza nowy mechanizm korygujący nadmierną nierównowagę finansów publicznych. W nowym mechanizmie korygującym wartość dostosowania fiskalnego będzie miała bezpośredni wpływ na wysokość korekty. Mechanizm będzie aktywowany, jeśli w roku n lub n-1 najbardziej aktualna prognoza Komisji Europejskiej wskazywać będzie na przekroczenie wartości referencyjnej dla wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych (3 proc. PKB) lub długu publicznego według przepisów UE (60 proc. PKB). Wartość dostosowania fiskalnego będzie wynosić co najmniej 0,5 punktu procentowego PKB.

Zgodnie z projektem, w SRW wprowadzona zostanie "klauzula obronna", która będzie odzwierciedlać rozbieżności między przedpłatami na zakup sprzętu wojskowego (które są rejestrowane jako wydatek w obliczanej metodą kasową SRW), a dostawami sprzętu (wydatek i wpływ na wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodyki UE w momencie dostawy).

Ponadto, w związku z powrotem do stosowania standardowych reguł fiskalnych w UE po ogólnej klauzuli wyjścia w latach 2020-2023, urealniony ma być punkt startowy w SRW. Punktem odniesienia (startowym) będzie poziom wydatków w 2023 r., będzie on podstawą do obliczenia kwoty wydatków na rok 2024.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl