Jak przekazał senator Artur Dunin (KO) w imieniu połączonych Komisji Infrastruktury i Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, komisje złożyły 8 poprawek do ustawy o charakterze doprecyzowującym. Jak dodał Dunin, poprawki zgłoszone przez senatora Jana Hamerskiego (PiS) nie uzyskały poparcia komisji i zostały zgłoszone jako wniosek mniejszości.

Jak wyjaśnił Hamerski, zgłoszone przez niego poprawki mają na celu wprowadzenie obowiązku rejestracji w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT.

Głosowanie nad ustawą przez Senat jest zaplanowane na 27 lipca br.

Sejm uchwalił ustawę o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym 7 lipca br.

Przepisy dotyczą przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim spoza Unii Europejskiej, i kierują tymczasowo kierowcę, czyli pracownika, do pracy na terytorium Rzeczypospolitej w związku z realizacją usługi transportu drogowego.

Podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego, który deleguje swojego kierowcę na terytorium Polski, będzie - w przypadku przewoźnika z innego państwa członkowskiego - zgłoszenie kierowcy najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania przy użyciu specjalnego serwisu internetowego, interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym, i zapewnienie, aby kierowca dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej. Pozwoli to na sprawdzenie przestrzegania wymogów w trakcie kontroli drogowej.

W przypadku przewoźnika z państwa trzeciego, czyli spoza UE, będzie wymagane zgłoszenie kierowcy bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy i wyposażenie go w papierowe potwierdzenie delegowania, które ma być okazywane podczas kontroli drogowej.

System kontroli delegowania kierowców na terytorium Polski będzie obejmował kontrolę drogową wykonywaną przez Inspekcję Transportu Drogowego, a także kontrolę prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych na terytorium Polski. Te czynności kontrolne będą wykonywane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Ustawa reguluje ponadto kwestie dotyczące wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Rozwiązania te dotyczą uproszczenia systemu naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla zatrudnianych kierowców.

Przepisy upraszczają też obsługę administracyjną w zakresie rozliczania kierowców w przedsiębiorstwach transportowych, co ma zmniejszyć koszty z nią związane.

W ustawie zawarto również zapis o wykorzystaniu systemu SENT przy kontroli przewozów wykonywanych przez przewoźników zagranicznych na podstawie zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego ds. transportu, albo na podstawie wielokrotnego zagranicznego zezwolenia wydawanego przez Międzynarodowe Forum Transportowe. Zagraniczny przewoźnik będzie musiał dokonać zgłoszenia do rejestru SENT przed przekroczeniem granicy Polski. Ponadto, przewoźnik zagraniczny będzie musiał uzyskać numer referencyjny, czyli identyfikator nadawany każdemu zgłoszeniu przewozu. Zgłoszenie takie będzie zawierało między innymi informacje o państwie załadunku i państwie rozładunku towaru.

Obowiązkowi zgłoszenia będzie podlegał także przewóz wykonywany przez przewoźników zagranicznych, który jest zwolniony, na mocy wiążących Polskę umów międzynarodowych o transporcie drogowym, z obowiązków posiadania zezwoleń. W przypadku braku zgłoszenia przewozu przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia. Za brak dopełnienia obowiązku zgłoszenia przewozu oraz wymogów z tym związanych przewiduje się kary pieniężne.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl