14 września Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło przedstawicielom branży założenia do projektu ustawy o franczyzie z prośbą o zgłaszanie w tym przedmiocie ewentualnych uwag, propozycji i komentarzy. Polska Izba Handlu i jej członkowie analizują propozycję założeń i będą brać udział w procesie konsultacji.

PIH o projekcie MS ws. franczyzy: Oparcie się na kodeksie to dobry kierunek

- Z uwagi na złożoność zagadnienia trudno dać rzetelną i odpowiedzialną ocenę tych propozycji lub rekomendację w tak krótkim czasie, ale można zauważyć, że w wielu aspektach proponowane założenia są zgodne z Kodeksem dobrych praktyk dla rynku franczyzy, który jest jedną z najdalej idących samoregulacji w Polsce i w Europie. To dobry kierunek. Mamy nadzieję, że dalsze prace nad projektem ustawy zapewnią możliwość szerokich konsultacji z przedsiębiorcami rozwijających swoje biznesy w oparciu lub w ramach systemów franczyzowych - podaje PIH.

PIH: Kodeks Dobrych Praktyk wyznaczył kierunek

- Rozumiemy i doceniamy troskę Ministerstwa Sprawiedliwości o sytuację małych i średnich przedsiębiorców. Jednocześnie zwracamy uwagę, że rynek franczyzowy już kilka lat temu podjął działania w kierunku samoregulacji, które zostały zwieńczone przyjęciem i wdrożeniem Kodeksu Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy. Samoregulację przyjęło dotąd niemal 30 franczyzodawców, w tym największe sieci handlowe oraz usługodawcy, a gwarancjami z niej wynikającymi objętych jest kilkanaście tysięcy franczyzobiorców. Cieszymy się, że w toku prac analityczno-koncepcyjnych Ministerstwo Sprawiedliwości czerpało z zapisów samoregulacji, zwłaszcza, że był to efekt wielomiesięcznych prac i dyskusji między przedstawicielami franczyzobiorców i franczyzodawców, niezależnymi ekspertami oraz reprezentantami organizacji branżowych i środowiska akademickiego - podkreśla organizacja

- Doceniamy możliwość zgłoszenia uwag i opinii w ramach otwartych przez Ministerstwo Sprawiedliwości konsultacji, jeszcze na etapie założeń do projektu regulacji. Jesteśmy przekonani, że dobre prawo może powstawać jedynie z uwzględnieniem praktyki rynkowej oraz w dialogu z przedstawicielami tych, na których postulowane zmiany będą mieć znaczący wpływ. W przypadku franczyzy mówimy o grupie pół miliona Polaków, franczyzobiorców, ich pracowników oraz rodzin - podkreśla PIH.

Jednocześnie organizacja zwraca uwagę, że franczyza jako element polskiej gospodarki to kilkadziesiąt lat historii oraz tysiące modeli biznesowych w kilkudziesięciu różnych branżach.

Apel o wydłużenie wyznaczonego czasu na przekazanie opinii

- Upublicznione przez Ministerstwo Sprawiedliwości założenia, które przyjęły formę propozycji konkretnych rozwiązań prawnych, po ich przeniesieniu na grunt ustawy w istotny sposób wpłyną na działalność gospodarczą kilkudziesięciu tysięcy podmiotów w Polsce. Mając na uwadze zwłaszcza możliwości w zakresie wsparcia prawnego najmniejszych przedsiębiorców, apelujemy o wydłużenie wyznaczonego czasu na przekazanie opinii z 14 do 28 dni.  Niezwykle istotne będzie także przeznaczenie odpowiednio długiego czasu na konsultacje społecznego kiedy projekt znajdzie się na stronach Rządowego Centrum Legislacji - pisze PIH.

Organizacja postuluje, aby na etapie tworzenia właściwych zapisów ustawowych został przewidziany odpowiednio długi, adekwatny do głębokości zmian, sięgających przecież samej istoty prowadzenia działalności w modelu franczyzowym, vacatio legis. Polska Izba Handlu zawsze podkreśla że w przypadku prawa gospodarczego minimalne vacatio legis powinno wynosić 6 miesięcy

- Zwracamy także uwagę, że wprowadzenie instytucji sądu arbitrażowego dla tak szerokiej grupy potencjalnych uczestników procesów, wymaga po pierwsze gruntownej i czasochłonnej analizy pod kątem zasobów będących do dyspozycji organów publicznych, przy których sąd miałby działać, a w następnym kroku stworzenia koniecznych struktur i wdrożenia procedur. Jesteśmy przekonani, że w drodze partnerskiego dialogu stworzymy rozwiązania, które nadadzą moc prawną wypracowanym już przez branżę rozwiązaniom i tym samym będą stanowić kolejny ważny krok na drodze podnoszenia standardów franczyzy w Polsce - podsumowuje PIH.

 

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl