W szczególności, zdaniem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, na uwagę w proponowanych przepisach zasługuje: wprowadzenie obowiązku współpracy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym; zakaz rażąco nieproporcjonalnego kształtowania praw i obowiązków stron; wykaz klauzul abuzywnych w umowach pomiędzy wykonawcą a zamawiającym; obowiązek stosowania waloryzacji wynagrodzenia przy umowach o okresie wykonywania ponad 12 miesięcy.

Ponadto według Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, na uwagę w proponowanych przepisach zasługują: położenie nacisku na polubowne metody rozwiązywania sporów; profesjonalizacja postępowań odwoławczych i sądowych w sprawach o zamówienie publiczne; położenie nacisku na poprawę jakości opisów przedmiotu zamówienia; profesjonalizacja zachowań zamawiających, poprzez tworzenie polityk zakupowych oraz systematyczne analizowanie niepowodzeń kontraktowych; wyraźne rozdzielenie zamówień poniżej progów UE oraz powyżej progów UE przy wprowadzeniu istotnego zróżnicowania i odformalizowania procedur poniżej progów, co powinno wpłynąć pozytywnie na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

- W świetle powyższego, poczytujemy propozycje zawarte w projekcie nowych przepisów o zamówieniach publicznych jako poważną szansę naprawy istotnych wadliwości obecnego systemu, co przyczyni się do zmniejszenia presji ciążącej na stronach umów o zamówienie publicznej a w dalszej konsekwencji do stabilniejszego i bardziej przewidywalnego rozwoju polskiego budownictwa i polskiej gospodarki - zaznaczono w stanowisku Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą wiodące na polskim rynku przedsiębiorstwa budowlane-wykonawcze, projektowe, producentów materiałów, dostawców rozwiązań oraz największe organizacje branżowe budownictwa.

Podmioty zrzeszone w PZPB łącznie generują blisko 50 miliardów zł obrotów rocznie oraz zatrudniają znacznie ponad 40 tysięcy pracowników, istotnie kształtując sytuację polskiego budownictwa oraz polskiej gospodarki. Członkowie PZPB realizują zauważalną część wszystkich zamówień publicznych udzielanych w sektorze budownictwa infrastrukturalnego, energetycznego czy kubaturowego.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl