Ocena A- jest równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju. Tak wysoka nota oznacza, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje zaś, że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa Poznania nie powinna ulec zmianie.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że wyniki operacyjne Poznania pozostaną mocne, co zapewni mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty długu. Ratingi uwzględniają również wysoką zdolność miasta do samofinansowania inwestycji oraz bogatą gospodarkę lokalną w krajowym kontekście. Biorą one również pod uwagę wysokie zobowiązania pośrednie miasta" - podkreślił magistrat.

Jak tłumaczył, wśród głównych czynników ratingu, jakie Agencja bierze pod uwagę jest m.in. wykonanie finansowe. "Poznań utrzymywał mocne wyniki budżetowe w I półroczu 2018. Na wyniki operacyjne wpłynęły szybko rosnące wpływy z podatków opartych na PIT i CIT a także podatkach lokalnych odzwierciedlających rozwój gospodarczy. Dynamiczne wpływy z podatków kompensują rosnącą presję na wydatki operacyjne w samorządzie, powodowane przez zainicjowaną przez rząd reformę szkolnictwa oraz ogólny trend rynkowy rosnących wynagrodzeń" - wskazano w komunikacie.

Agencja Fitch wzięła również pod uwagę zadłużenie i płynność miasta, oceniając je jako neutralne/stabilne. W I półroczu 2018 Miasto nie zaciągnęło nowego długu i spłaciło 118 mln zł zgodnie z harmonogramem. Wykazano także wysokie środki gotówkowe na kontach.

"Poznań zmniejszył swoje zadłużenie od 2012 dzięki mocnym wynikom budżetowym i mniejszym potrzebom zadłużania. Spłacił także przed terminem zadłużenie o wysokich odsetkach, co ograniczyło koszty. Poznań, w przeciwieństwie do większości polskich miast, w swojej polityce zarządzania długiem przede wszystkim skupia się na minimalizowaniu kosztów długu niż na wydłużaniu terminu jego spłaty" - podał magistrat.

Fitch zwraca też uwagę na zarządzanie, które w Poznaniu jest silne/stabilne. Mocne zarządzanie finansowe w mieście odzwierciedla ostrożne podejście budżetowe i ciągłe mocne wyniki operacyjne.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak wskazał, że "agencja ratingowa zauważyła, że skupiamy się na przyciąganiu inwestorów i podnoszeniu warunków życia poprzez dalszą poprawę infrastruktury".

"Wszystko to przekłada się na dynamiczny rozwój lokalnej gospodarki i wysokie przychody z podatków dla budżetu Miasta" - podkreślił Jaśkowiak.

Magistrat wskazał, że poznańska gospodarka została określona jako silna/stabilna. W Poznaniu PKB na mieszkańca jest dwukrotnie wyższy od średniej krajowej; w 2015 wynosił on 92.232 zł. W gospodarce miasta istotną rolę odgrywa sektor usług, który zatrudnia 80 proc. ogółu pracujących. Na koniec 2017 stopa bezrobocia w Poznaniu wynosiła 1,4 proc. i była najniższa pośród polskich miast oraz znacznie niższa niż średnia krajowa (6,6 proc.).

Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli Poznań utrzyma dobre wyniki operacyjne, a wskaźnik spłaty zadłużenia będzie w sposób trwały wynosić poniżej 3 lat oraz pod warunkiem, że zostanie podniesiony rating Polski (A-/Perspektywa Stabilna).

 

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl