Wiceminister resortu administracji i cyfryzacji Jan Grabiec dodaje, że "ustawa metropolitalna to niższe ceny biletów komunikacji publicznej w aglomeracji, i bilety strefowe obejmujące nie tylko duże miasta, ale również gminy i podmioty leżące w ich sąsiedztwie." - To szansa na szybszy rozwój wsi i małych miejscowości leżących w odległości kilkudziesięciu kilometrów od dużych miast - podkreśla podsekretarz stanu w MAC.

Tryb tworzenia związku metropolitalnego

Ustawa o związkach metropolitalnych określa zasady i tryb tworzenia oraz organizacji związku metropolitalnego, stanowiącego w przyszłości formę współpracy gmin i powiatów.

Związek metropolitalny będzie tworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, przy spełnieniu określonych przesłanek. Związek powstanie, jeżeli obejmuje on obszar zamieszkały przez co najmniej 500 000 mieszkańców i w jego skład wchodzi miasto na prawach powiatu, będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Ponadto wydając rozporządzenie w sprawie utworzenia związku, jak również zmiany jego granic, Rada Ministrów będzie musiała wziąć pod uwagę m.in. koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, powiązania funkcjonalne oraz zaawansowanie procesów urbanizacyjnych, a także jednorodność układu osadniczego i przestrzennego, uwzględniającego więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych. Utworzenie będzie mogło nastąpić z inicjatywy własnej Rady Ministrów albo na wniosek rady zainteresowanej gminy lub powiatu. W jednym, jak i w drugim przypadku wydanie rozporządzenia w sprawie utworzenia związku będzie wymagało pozytywnej opinii rad: co najmniej 70 proc. gmin, co najmniej 70 proc. miast na prawach powiatu i co najmniej 50 proc. powiatów.

Władze związku

Organ stanowiący i kontrolny związku metropolitalnego, tj. zgromadzenie związku metropolitalnego, będzie składać się z delegatów gmin i powiatów wchodzących w skład związku. Delegatami w przypadku gmin będą wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz radny rady gminy, a w przypadku powiatów - starosta oraz radny powiatu. Organem wykonawczym związku będzie zarząd składający się z 3 członków, wybierany przez zgromadzenie. Przygotowaniem organizacyjnym i prawnym związku do wykonywania zadań publicznych zajmie się pełnomocnik. Pełnomocnika do spraw utworzenia związku będzie wyznaczał Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody, zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Nadzór nad działalnością

Nadzór nad działalnością będzie sprawowany przez Prezesa Rady Ministrów oraz wojewodę, a w zakresie spraw finansowych - przez regionalną izbę obrachunkową. Do nadzoru nad funkcjonowaniem związku odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o samorządzie województwa normujące postępowanie nadzorcze oraz określające stosowane w nim środki w odniesieniu do organów samorządu województwa.

Zadania

Zadania związku metropolitalnego koncentrują się przede wszystkim na problematyce zagospodarowania przestrzennego oraz komunikacji publicznej Zarządzanie drogami przebiegającymi przez obszar związku metropolitalnego będzie możliwe, jeżeli zostanie zawarte porozumienie w tej sprawie z zarządem województwa albo prezydentem miasta.

Związek metropolitalny będzie mógł również realizować, na podstawie porozumień, zadania innych jednostek samorządu terytorialnego, a także zadania z zakresu administracji rządowej.

Koncentracja działalności organów związku metropolitalnego na zadaniach obejmujących planowanie przestrzenne oraz infrastrukturę transportową powinno wpłynąć pozytywnie nie tylko na funkcjonalną stronę działania związku, lecz przede wszystkim na dalszy rozwój obszarów metropolitalnych.

Finanse

Działalność związku będzie finansowana poprzez przyznanie dochodu w postaci udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 5 proc. oraz ze składek wnoszonych przez tworzące gminy.

Sprawy mienia oraz prowadzenia gospodarki finansowej związku uregulowano w podobny sposób, jak w przypadku samorządu województwa, przy czym wojewoda został zobowiązany do przekazania związkowi mienia nieruchomego Skarbu Państwa z przeznaczeniem na siedzibę jego organów.

Ustawa o związkach metropolitalnych stanowi zwieńczenie trwającej od ponad 20 lat dyskusji nad rozwiązaniami dla obszarów metropolitalnych. Zapisy regulacji ułatwią dalszy rozwój tych obszarów w oparciu o potencjał dużych ośrodków miejskich. Jednocześnie rozwiązania ustawy opierają się na już funkcjonujących unormowaniach ustrojowych i tym samym nie powinna budzić wątpliwości przy jej stosowaniu. Biorąc pod uwagę zakres działania związku metropolitalnego należy przyjąć, że jego utworzenie może stanowić o przełamaniu barier w rozwoju obszarów metropolitalnych. Dzięki kompetencjom w zakresie zagospodarowania przestrzennego, transportu zbiorowego czy zarządzania drogami obszary te będą mogły rozwijać się w sposób skoordynowany i spójny z korzyścią dla ich mieszkańców.

Za przyjęciem ustawy głosowało 239 posłów.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl