20 lutego 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt zmieniający zasady dotyczące prowadzenia działalności wspartej ulgami podatkowymi w postaci zwolnienia z CIT i PIT. Zmiany te zapowiadane były od jakiegoś czasu, jednakże ich kształt i zakres został przedstawiony dopiero teraz. Według źródeł rządowych, jeśli prace legislacyjne będą prowadzone zgodnie z harmonogramem oraz szczegółowe ustalenia dotyczące zapisów rozporządzeń uchwalone zostaną w tym roku, możemy spodziewać się, iż nowe zasady dla podatników „strefowych” obowiązywać będą od stycznia 2019 roku.

Zmiany zostały wprowadzone w wielu aspektach prawa strefowego. Dotyczy to na przykład oceny i wydawania zgody na działalność przez spółki zarządzające strefami. Faktem stało się także umożliwienie przedsiębiorcy uzyskanie ulg na inwestycję w wybranej przez siebie lokalizacji, na terenie całego kraju.

Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć wprowadzenie kryteriów jakościowych i ilościowych, które będą stosowane podczas oceny projektu przedsiębiorcy wnioskującego o wydanie decyzji o wsparciu. Tu także jest zmiana – w obecnie obowiązujących przepisach wnioskuje się o zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Teraz przedsiębiorcy będą wnioskować o wydanie decyzji o wsparciu, która umożliwi uzyskanie w przyszłości zwolnienia z CIT lub PIT. Wprowadzone kryteria jakościowe i ilościowe  będą natomiast bezpośrednio wpływały na możliwość uzyskania ulg podatkowych.

Niestety nie ma róży bez kolców. Nowe przepisy uzależniają również możliwość uzyskania zwolnień w odniesieniu do regionu wybranego pod inwestycję, a także od wielkości firmy, która ubiega się o zwolnienia. Na pewno do plusów zaliczyć można zastosowanie elastycznego – od 10 do 15 lat – okresu, w którym firmie przysługiwać będzie w przyszłości zwolnienie podatkowe. Pozytywną zmianą jest także szybkość procedury uzyskania decyzji o wsparciu – w przeciwieństwie do procedury objęcia statusem strefy danych gruntów w przeszłości. Niestety, wysokość koniecznego do zainwestowania kapitału, szczególnie w rozwiniętych powiatach o niskiej stopie bezrobocia, spowoduje ograniczenia w dostępności do zwolnień. Według naszej wiedzy nawet 40 procent przedsiębiorców, biorąc pod uwagę statystyki inwestycyjne, nie otrzymałoby zezwolenia na działalność, jeśli wnioskowaliby o pomoc publiczną dla swoich projektów na nowych, proponowanych w ustawie zasadach. Zatem rok 2019 może przynieść zupełnie inny obraz gospodarczy inwestycji bezpośrednich w Polsce oraz zweryfikuje możliwości uzyskania przez przedsiębiorców decyzji o wsparciu.

Spółki zarządzające strefami przejmują coraz szerszy zakres działań w regionach. Nie tylko wspierają inwestorów w regionie, ale również blisko współpracują z jednostkami samorządowymi czy Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Ściśle współpracują również z jednostkami edukacyjnymi w celu wsparcia kształcenia kadr dla przedsiębiorstw strefowych oraz przygotowują szereg projektów okołogospodarczych, istotnych dla rozwoju regionu objętego działaniem danej spółki strefowej.

 

 

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl